การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 9

The 9th Hatyai National and International Conference

“พลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

ประมวลภาพ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Hatyai National and International Conference

ภาพบรรยากาศ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ณ ห้อง 10-311 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ห้อง 10-313 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ณ ห้อง 10-402 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ห้อง 10-406 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ห้อง 10-404 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9

ณ ห้อง 10-509 อาคารบริหารธุรกิจ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9