สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทร. 074-200-300 ต่อ 211
โทรสาร. 074-424-776
E-mail: rd@hu.ac.th
Facebook: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Website: www.hu.ac.th/Conference