ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

ลงทะเบียนและส่งบทความ

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

2

แจ้งผลการรับบทความ

ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ และแจ้งผลทั้งหมดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

3

ชำระค่าลงทะเบียน

ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากแจ้งผลการรับบทความ

4

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

ภายใน 31 มีนาคม 2559

5

แจ้งผลการปรับแก้บทความ

ภายใน 10 เมษายน 2559

6

ส่งบทความฉบับแก้ไข

ภายใน 30 เมษายน 2559

7

จัดงานประชุมวิชาการ

23  มิถุนายน 2559


การส่งบทความ (Paper Submission)

1. ลงทะเบียนโดย พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. จัดทำบทความวิจัย (ฉบับเต็ม) ตามรูปแบบที่กำหนดในรูปแบบ file word2003 เท่านั้น
ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนในข้อ 1 และบทความฉบับเต็มในข้อ 2 ในรูปแบบ file word2003 เท่านั้น มายัง

E-mail : rd@hu.ac.th

** หมายเหตุ
1) ผู้ส่งบทความวิจัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้น โดยที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และลิขสิทธิ์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์จะเป็นของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2) ในกรณีที่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ให้ระบุชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก และระบุชื่ออาจารย์  ที่ปรึกษาเป็นชื่อที่สอง และ/หรือสาม โดยให้ระบุตำแน่งทางวิชาการไว้ด้วย