อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

ภายใน ธันวาคม 2558

ภายใน มกราคม 2559

1. นำเสนอผลงานระดับชาติ

1,200 บาท

1,600 บาท

2. นำเสนอผลงานระดับนานาชาติ

2,000 บาท

3,000 บาท

3. ไม่นำเสนอผลงาน

500 บาท

500 บาท


วิธีการชำระเงิน

1. กรณีผู้เข้าร่วม(นำเสนอผลงาน) จะต้องได้รับอีเมลล์ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการก่อน จึงจะทำการชำระเงิน โดยจะต้องชำระเงินภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่แจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ของผู้เข้าร่วม
2. กรณีผู้เข้าร่วม(ไม่นำเสนอผลงาน) สามารถชำระเงินภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
3. โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 961-0-01258-2 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
5. ส่งแบบฟอร์มชำระเงิน พร้อมไฟล์ Scan หรือถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน (ใบเสร็จ, สลิป) ส่งมายัง อีเมลล์ rd@hu.ac.th หรือแฟกซ์มาที่ 074 – 200 – 316

**เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้จัดการประชุมฯ จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น