กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ชื่อเรื่อง
2. ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
3. บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่แบ่งเป็นข้อๆ
4. บทนำ บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อน และวัตถุประสงค์ของการวิจัย
5. วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของกลุ่มตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
6. ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษา
7. สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์เปรียบเทียบ และให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย
8. เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น

ขอให้ผู้นำเสนอส่งโปสเตอร์มาภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

ขอให้ผู้นำเสนอติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจัดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ภายในเวลา 16.30 น.

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม

- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book 
- ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย