สื่อสำหรับการนำเสนอ

- ให้ผู้นำเสนอทำ PowerPoint2003 ใช้ประกอบการนำเสนอ 
- ส่งไฟล์นำเสนอในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559
- หากผู้นำเสนอมีการใช้ Font ที่ไม่ใช่ตัวพื้นฐานของเครื่อง ควรจะบันทึก Font นั้น ๆ มาด้วย
- PowerPoint ควรทำเป็นหัวข้อเพื่อบรรยาย ไม่ควรทำเป็นเนื้อหาละเอียด และไม่ควรเกิน 15 สไลด์  
- สไลด์แรกควรเป็นชื่อเรื่องและชื่อผู้นำเสนอ 

การนำเสนอ

- เวลาในการนำเสนอ ใช้เวลาเรื่องละไม่เกิน 15 นาที เวลาซักถามและตอบคำถาม 5 นาที รวม 20 นาที 
- การวิจารณ์ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประจำแต่ละห้องเพื่อวิจารณ์ผลงาน 

เอกสารที่ได้รับจากวันจัดประชุม

- ในวันประชุมวิชาการระดับชาติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Abstract Book 
- ในส่วนของบทความฉบับเต็ม มหาวิทยาลัยจะดำเนินการรวบรวมผลงานฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการนำเสนอแล้ว ตีพิมพ์เป็นรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) และ Upload ไว้บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย