สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทร. 074-200-300 ต่อ 108
โทรสาร. 074-200-316
E-mail: rd@hu.ac.th
Face book: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Website: www.hu.ac.th/Conference2016