Keynote lecture

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี

Keynote lecture

ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

Keynote lecture

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช

Oral Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
READ MORE

Poster Presentation

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
READ MORE

การมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในแต่ละสาขา

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

ระดับชาติ

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มการศึกษา
กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
กลุ่มการบริหารและการจัดการ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ระดับนานาชาติ

Social Sciences

    การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 :: The 7th Hatyai National and International Conference

หลักการและเหตุผล (Rationales)

         สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่เป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยเฉพาะการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการภายใต้จุดเน้น นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยตระหนักในความสำคัญและมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการ เพื่อเป็นฐานความรู้แก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จให้ได้มีโอกาสเผยแพร่ในวงกว้างและขยายองค์ความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย
2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย


กำหนดการ

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

--- ภาคเช้า ---

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ และประธานดำเนินการ

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.15 – 10.00 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา

10.00 – 10.45 น.

บรรยายพิเศษหัวข้อ “วิจัยกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”
โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ
รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยมุ่งเป้า และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี โพธิยะราช
ผู้ประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
ภายใต้ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

10.45 – 11.00 น.

มอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

11.00 – 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

--- ภาคบ่าย ---

13.00 – 16.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
(ระดับชาติ)
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มการศึกษา
- กลุ่มการบริหารและการจัดการ
- กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลุ่มนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
- กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว

(ระดับนานาชาติ)
- กลุ่ม Social Science

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม