หลักการและเหตุผล

สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของประเทศ นอกจากมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่สำคัญในส่วนของการเป็นแหล่งพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดสู่สังคม โดยส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ดังกล่าว คือการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับการใช้ประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาการ ภายใต้จุดเน้นนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งหนึ่งในพันธกิจหลักที่สำคัญคือการผลิตผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยโดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการวิจัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทย และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตผลงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจึงมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรให้มีสมรรถนะในการทำวิจัย ตลอดจนส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกสถาบันเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนให้กว้างขวางขึ้น โดยทำการจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้น ในวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณชนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนนักศึกษา ได้มีโอกาส เผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย
  2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยใหม่ๆ
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก
  4. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป

More Information Please Contact

The 10th Hatyai National and International Conference

For International Conference

  • Ms.Pimnada Khemkullanat
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 242
  • E-mail: dric@hu.ac.th

For National Conference

  • นางสาวสุภาพรรณ เซ่งแก้ว
  • Tell: (+66) 074 200 300 ต่อ 211
  • E-mail: rd@hu.ac.th