ประจำปีการศึกษา 2559

1 สิงหาคม 2559
 • กำหนดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558  (Self Assessment Report-Curriculum)ผ่านระบบ CHE QA Online

1 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2559

 • นักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
9 สิงหาคม 2559
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Day ครั้งที่ 22
10 สิงหาคม 2559
 • ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
11 สิงหาคม 2559
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
12 สิงหาคม 2559
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
13 สิงหาคม 2559
 • โครงการ Check in University
14 สิงหาคม 2559
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคสมทบ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
14-20 สิงหาคม 2559
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100 %  (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService

14 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ eServiceประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
14 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาคืนเงิน (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
14 สิงหาคม - 7 กันยายน 2559
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสายประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านธนาคารที่กำหนด
15 สิงหาคม 2559
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 4 
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ภาคปกติ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
15-19 สิงหาคม 2559
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 (สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/ สาขา)
15-31 สิงหาคม 2559
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
15-26 สิงหาคม 2559
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25(ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1)
17 สิงหาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2559
 • โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 29
17-18 สิงหาคม 2559
 • โครงการตลาดนัดหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
18 สิงหาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2559
 • ทบทวนการใช้งานระบบ eProject และ Monthly Report
19 สิงหาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2559
20 สิงหาคม 2559
 • โครงการสานสัมพันธ์ เด็กหอ ม.หาดใหญ่ รุ่นที่ 6
20-21 สิงหาคม 2559
 • โครงการสายสัมพันธ์ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 8
21-27 สิงหาคม 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60 %  (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
22 สิงหาคม 2559
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
22 สิงหาคม - 11 กันยนายน 2559
 • โครงการกีฬา Freshy & สายใยสายสัมพันธ์ (มะหาดรวมใจ)
22-26 สิงหาคม 2559
 • นักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 จัดส่งเอกสารแบบรับรองสถานประกอบการ ต่อสาขาวิชา 
24 สิงหาคม 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
 • พิธีเปิดโครงการกีฬา Freshy & สายใยสายสัมพันธ์ (มะหาดรวมใจ)
25 สิงหาคม 2559
 • โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 • โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ผ่านระบบ eCockpit
27 สิงหาคม 2559
 • โครงการมัคคุเทศก์มือใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม
28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40 % (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  ผ่านระบบ eService
29 สิงหาคม 2559
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
31 สิงหาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2559
 • โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา
 • ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ ชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • คณะจัดส่งตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
 • ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 1
1-2 กันยายน 2559
 • โครงการ Open House & Hatyai Fair 2016
1-15 กันยายน 2559
 • คณะจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online
 • คณะเสนอรายชื่อคณะกรรมการ สำนักงานเลขานุการประสานงานและแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                                                        
1-30 กันยายน 2559
 • ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ จัดส่งหนังสือถึงสถานประกอบการเพื่อพิจารณา ตำแหน่งงานแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
4 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 
4 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันถอนรายวิชาบันทึก W ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 
5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559
 • โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน
7 กันยายน 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief  คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิทยบริการ
 • พิธีปิดโครงการกีฬา Freshy & สายใยสายสัมพันธ์ (มะหาดรวมใจ)
7-8 กันยายน 2559
 • โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนฯ กรณีผู้กู้ยืมรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
7-14 กันยายน 2559
 • นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 อบรม eService สหกิจศึกษา
9 กันยายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2559
10-11 กันยายน 2559
 • กิจกรรมรับน้อง
 • สอบปลายภาค  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
11 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2559
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
11 กันยายน - 7 พฤศจิกายน
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
17 กันยายน - 9 พฤศจิกายน 2559  
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
12-25 กันยายน 2559
 • อาจารย์ประจำ บันทึกผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  ผ่านระบบ  eService (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
14 กันยายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2559
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 1
15 กันยายน 2559
 • กำหนดส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ CHE QA Online
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2559
16 กันยายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
17 กันยายน 2559
 • โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาด้านคุณภาพชีวิตนักศึกษา
18 กันยายน 2559
 • โครงการเดิน–วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
19-30 กันยายน 2559
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 (ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2)
20-30 กันยายน 2559
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับคณะ)
21 กันยายน 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief  สำนักวิชาการ
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนฯ (กยศ. และ กรอ.) สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 • นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/การปรับตัวทางสังคม อบรมการประกันคุณภาพ การทำงานและการพัฒนางานผ่านระบบ Kaizen
22 กันยายน 2559
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2559
15 กันยายน 2559
 • โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา
 • โครงการสานสัมพันธ์น้อง–พี่  ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่  2
28 กันยายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 18/2559
 • โครงการอบรม “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและแผนการจัดการความรู้”
30 กันยายน 2559
 • ประกาศผลการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 
  ผ่านระบบ  eService (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
1 ตุลาคม 2559
 • วันหยุดวันสารทไทย
1 ตุลาคม 2559
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 และประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560    
1-15 ตุลาคม 2559
 • ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online
 • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมินและแผนการพัฒนา ระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน
3-15 ตุลาคม 2559
 • กำหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558 (ระดับมหาวิทยาลัย)
2-11 ตุลาคม 2559
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
3-11 ตุลาคม 2559
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 (สถานประกอบการต่างจังหวัด)
5 ตุลาคม 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • โครงการอบรมการใช้งานระบบ eKM บน Google Site (สำหรับผู้ดูแลระบบและตัวแทนแต่ละหน่วยงาน)
 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาคใต้
12 ตุลาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 19/2559
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
14 ตุลาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559
12-25 ตุลาคม 2559
 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
19 ตุลาคม 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักงานอธิการบด
 • โครงการอบรม “Kaizen” กับการพัฒนางาน และการจัดการความรู้   (สำหรับบุคลากรใหม่)
 • นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/ การปรับตัวทางสังคม
 • อบรมบุคลิกภาพและทักษะการสัมภาษณ์งาน
20 ตุลาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558ครั้งที่ 9/2559
20-21 ตุลาคม 2559
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระดับมหาวิทยาลัย)
23 ตุลาคม 2559
 • วันหยุดวันปิยมหาราช และเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง)
24 ตุลาคม 2559
 • วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
26 ตุลาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20/2559
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 15 (ระดับคณะ)
28 ตุลาคม 2559
 • ติดตามสถานะงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ 1
 • ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 2
31 ตุลาคม 2559
 • ประธาน กรรมการ และเลขานุการประเมินสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ผ่านระบบ CHE QA Online
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ พิจารณาข้อสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
1-3 พฤศจิกายน 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
2 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief  สำนักทะเบียนและประมวลผล
 • ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ระดับสถาบัน
 • โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
3 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5/2559
7 พฤศจิกายน 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบเป็นเอกสาร ต่อสำนักวิชาการ
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ต่อสำนักวิชาการ
9 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 21/2559
 • โครงการอบรมการประเมินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์/ สำนัก
10 พฤศจิกายน 2559
 • มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ภายใน ปีการศึกษา 2558
11 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2559
12 พฤศจิกายน 2559
 • โครงการวันนักการตลาดสัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 12

13 พฤศจิกายน 2559
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 
13-26พฤศจิกายน 2559
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
13-28พฤศจิกายน 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน  ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
13-30 พฤศจิกายน 2559
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านธนาคารที่กำหนด
14 พฤศจิกายน 2559
 • โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2559
15 พฤศจิกายน 2559
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 1  (สิงหาคม – ตุลาคม 2559)
16 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่  1/2559ผ่านระบบ eService          
17 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 10/2559                                                      
19 พฤศจิกายน 2559
 • โครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารับทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559
22 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559      
23 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 22/2559
 • โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 30
24 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 5/2559
27-28 พฤศจิกายน 2559
 • โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2/2559
28 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
30 พฤศจิกายน 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิจัยและพัฒนา
1-15 ธันวาคม 2559
 • ทุกหน่วยงานปรับแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2559
2 ธันวาคม 2559
 • โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3 ธันวาคม 2559
 • โครงการอบรมการใช้ Template และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่ 1 
5 ธันวาคม 2559
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
7 ธันวาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 23/2559
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 2
 • โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา รุ่นที่ 25 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559)
9 ธันวาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/2559
11,13-21 ธันวาคม 2559
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
12 ธันวาคม 2559
 • วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
13-16,19-20 ธันวาคม 2559
 • โครงการอบรมอาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
14 ธันวาคม 2559
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักทรัพยากรมนุษย์
15 ธันวาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 6/2559
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 11/2559
17 ธันวาคม 2559
 • โครงการ  Synergize HU CHAMP Happy Service
21 ธันวาคม 2559
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 24/2559
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการเรียนการสอน (การดูแลนักศึกษา)
22 ธันวาคม 2559
 • โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
23-26 ธันวาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService
23,26 ธันวาคม 2559
 • กำหนดการนำเสนอผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559ผ่านคณะ/สาขาวิชา ต่อคณบดี
26-27 ธันวาคม 2559
 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
26-28 ธันวาคม 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผ่านระบบ eService (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2)
27 ธันวาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาตรวจทานผลการเรียน (เกรด) กรณีกรรมการฯ แก้ไข
 • โครงการสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
28 ธันวาคม 2559
 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  ผ่านระบบ eService
29-30 ธันวาคม 2559
 • วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
31 ธันวาคม 2559
 • วันหยุดวันสิ้นปี
 
1 มกราคม 2560
 • วันหยุดวันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2560
 • วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
3-5 มกราคม 2560
 • วันหยุดปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559
4 มกราคม - 26 เมษายน 2560
 • นักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นที่ 26 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา(ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559)
6 มกราคม 2560
 • อาจารย์ส่ง มคอ.3 และ/ หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ต่อคณบดี  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Day ครั้งที่ 23
7 มกราคม 2560
 • ปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
 • โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 44 รอบมหกรรม
7-13 มกราคม 2560
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 100%  (นักศึกษารหัสก่อน 58 ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ผ่านระบบ eService
7-30 มกราคม 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย และเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
7 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านธนาคารที่กำหนด

7 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา กรณีมีสิทธิ์ขอคืน ค่าหน่วยกิตและนักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService (นักศึกษารหัสก่อน 58)
9 มกราคม 2560
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ภาคปกติ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
9-20 มกราคม 2560
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 (ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1)
11 มกราคม 2560
 • โครงการ “การเตรียมบทความสำหรับตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2560
12-18 มกราคม 2560
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558(สำนักทะเบียนและประมวลผล/ ร่วมกับ/ คณะ/ สาขา)
12มกราคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  ครั้งที่ 1/2560
13 มกราคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2560
14-20 มกราคม 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 60 % (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
15-16 มกราคม 2560
 • โครงการคุณธรรมนำความรู้ (สำหรับบุคลากรใหม่)
16-30 มกราคม 2560
 • กิจกรรมตอบแบบสอบถาม โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 15 (ระดับสถาบัน)
18 มกราคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักนโยบายและงบประมาณ
 • โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2559)
19 มกราคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558
  ครั้งที่ 1/2560
21-27 มกราคม 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40 % (นักศึกษารหัสก่อน 58) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ผ่านระบบ eService
23 มกราคม 2560
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ต่อสำนักวิชาการ
23-27 มกราคม 2560
 • นักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ส่งเอกสารแบบรับรองสถานประกอบการต่อสาขาวิชา 
25 มกราคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2560
 • ฝ่ายสหกิจศึกษาฯ ชี้แจงกระบวนการสหกิจศึกษา รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/การปรับตัวทางสังคม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
26 มกราคม 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์–สำนัก ครั้งที่ 1/2560
28 มกราคม - 7 เมษายน 2560 
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ผ่านระบบ  eService
28 มกราคม - 8 เมษายน 2560     
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก Wและนักศึกษาตรวจสอบการถอนรายวิชา บันทึก Wประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  ผ่านระบบ eService
30 มกราคม 2560
 • คณะจัดส่งตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้แก่ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
31 มกราคม 2560
 • ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 3
1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักสื่อสารองค์กร
1 กุมภาพันธ - 8 พฤษภาคม 2560   
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService

1 กุมภาพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2560

 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService

1 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
1-8 กุมภาพันธ์ 2560
 • นักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559  อบรม eService สหกิจศึกษา
1-28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ฝ่ายสหกิจศึกษาฯจัดส่งหนังสือถึงสถานประกอบการเพื่อพิจารณาตำแหน่งงานแก่นักศึกษาที่ประสงค์จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
2 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
4 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการร่วมใจ แบ่งปัน สานฝัน เพื่อน้อง
 • โครงการชำระหนี้คืนกองทุนฯ เพื่อสานฝันแด่รุ่นน้อง ครั้งที่ 9
6-17 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 (ภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2)
8 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2560
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการพัฒนางาน (Kaizen & QCC)
9 กุมภาพันธ์ 2560
 • ซ้อมย่อย
10 กุมภาพันธ์ 2560
 • ซ้อมใหญ่
12 กุมภาพันธ์ 2560
 • พิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2558
13 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันหยุดชดเชยพิธีประทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 17  ประจำปีการศึกษา 2558
15 กุมภาพันธ์ 2560
 • กิจกรรม Focus Group  โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 15 ระดับปริญญาตรี
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 2 (พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560)
16 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558
  ครั้งที่ 2/2560
17 กุมภาพันธ์ 2560
 • นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/การปรับตัวทางสังคม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 อบรมการประกันคุณภาพการทำงาน และการพัฒนางานผ่านระบบ Kaizen
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2560
18 กุมภาพันธ์ 2560
 • กิจกรรม Focus Group  โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 15 ระดับบัณฑิตศึกษาและภาคสมทบ
22 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2560
30 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26(สถานประกอบการต่างจังหวัด)
22-27กุมภาพันธ์,1,2,4 มีนาคม 2560
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
27 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
1 มีนาคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 3
5 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
5 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
8 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2560
 • โครงการอบรมด้านสถิติ (วิทยากรภายใน)
9 มีนาคม 2560
 • ชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา  2560
 • ชี้แจงกรอบงบประมาณจัดสรร คณะ/ ศูนย์/ สำนัก   ปีการศึกษา 2560
 • ฝ่ายประกันคุณภาพส่งตัวบ่งชี้กลางที่หน่วยงานต่าง ๆ รับผิดชอบ
10 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่  3/2560
15 มีนาคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะรัฐศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักพัฒนานักศึกษา
 • โครงการคีตะลีลานาฎยะกรรม ครั้งที่ 3
16 มีนาคม 2560
 • ประชุมชี้แจงกรอบการเขียนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3/2560
17 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
13 มีนาคม - 5 เมษายน 2560
 • โครงการมหกรรมกีฬามะหาดเกมส์  ครั้งที่  17
22 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2560
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการวิจัย
23 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 2/2560
25-26 มีนาคม 2560
 • โครงการ HR   For New Superviser
27-31 มีนาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ พิจารณาข้อสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
28-31 มีนาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ eService
29 มีนาคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะนิติศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief  ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
31 มีนาคม 2560
 • ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 4
3 เมษายน 2560
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 ต่อสำนักวิชาการ                                                                      
5 เมษายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2560
 • อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบต่อสำนักวิชาการ 
 • นักศึกษารายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา/การปรับตัวทางสังคม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 อบรมบุคลิกภาพและทักษะการสัมภาษณ์งาน              
 • โครงการอบรม “Kaizen” กับการพัฒนางานและการจัดการความรู้ (สำหรับบุคลากรใหม่)
6 เมษายน 2560
 • วันหยุดวันจักรี
8 เมษายน 2560
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ  eService
9 เมษายน 2560
 • โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครบ 20 ปี
10 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
10-12 เมษายน 2560
 • วันหยุดพิเศษเทศกาลสงกรานต์
13-15 เมษายน 2560
 • วันหยุดวันสงกรานต์                                                                              
19 เมษายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2560
20 เมษายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
 • โครงการอบรมบันทึกแผนปฏิบัติงานประจำปี  2560 ผ่านระบบ eCockpit
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ ขอข้อมูล common data set หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 4/2560
21 เมษายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2560
26 เมษายน 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิทยบริการ
28 เมษายน 2560
 • ติดตามสถานะงานวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ครั้งที่ 2
29 เมษายน 2560
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
29-30 เมษายน 2560
 • โครงการแสงสว่างแห่งการพัฒนาตนเอง
30 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2560 
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
30 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2560
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านธนาคารที่กำหนด 
1-21 พฤษภาคม 2560
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ 1)
3 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560
 • โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “Football HU Seven Open ครั้งที่ 2”
 • โครงการสัมมนาสหกิจศึกษาระดับสาขาวิชา รุ่นที่ 26 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการเรียนการสอน (เทคนิคการสอน)
 • โครงการ Mock Job Fair ครั้งที่ 7
5 พฤษภาคม 2560
 • วันหยุดวันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2560
 • วันหยุดวันวิสาขบูชา
14-22 พฤษภาคม 2560
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
12 พฤษภาคม 2560
 • วันหยุดวันพืชมงคล
13 พฤษภาคม 2560
 • โครงการอบรมการใช้  Template  และรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์  ครั้งที่  2
14 พฤษภาคม 2560
 • โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ HR HU We Care Society
15 พฤษภาคม 2560
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา  2560 (ฉบับร่าง)ผ่านระบบ eCockpit
17 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2560
18 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 3/2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 5/2560
19 พฤษภาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/2560
23 - 24 พฤษภาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
24 - 25 พฤษภาคม 2560
 • กำหนดการนำเสนอการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของคณะ/ สาขา ต่อคณบดี
25 พฤษภาคม 2560
 • โครงการ “วันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017)”
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งรายงานไตรมาสที่ 3 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560)
25-26 พฤษภาคม 2560
 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
 • อาจารย์ประจำวิชาตรวจทานผลการสอบ (เกรด) หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
26-29 พฤษภาคม 2560
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รอบที่ 2)
26,29-31 พฤษภาคม ,1 มิถุนายน 2560
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
27 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่านระบบ eService
2 มิถุนายน 2560
 • อาจารย์ส่งมคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ต่อคณบดี  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
3 มิถุนายน 2560
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคสมทบ)(ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
3-10 มิถุนายน 2560
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสายและเพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
 • นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต (นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
 • นักศึกษาถอนรายวิชา คืนเงิน 40% (นักศึกษารหัสก่อน 58)  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
3-12 มิถุนายน 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนสาย  เพิ่มรายวิชา
  เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
 • นักศึกษาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
3-14 มิถุนายน 2560
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559  ผ่านธนาคารที่กำหนดและนักศึกษาชำระเงิน ค่าเพิ่มรายวิชา  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559  (กรณีนักศึกษาเก่า)
5 มิถุนายน 2560
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
5-6,8-9,12 มิถุนายน 2560
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก นำเสนอแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560
7 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 11/2560
 • กิจกรรม Ignite Show by Hatyai U ครั้งที่ 4
7-8 มิถุนายน 2560
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
  (สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับ คณะ/สาขา)
11 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2560
 • นักศึกษาถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
11 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชาบันทึก W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
12 มิถุนายน 2560
 • ส่งข้อสอบกลางภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ต่อสำนักวิชาการ
12-23 มิถุนายน 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับศูนย์ สำนัก
13-15 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ พิจารณาข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559                                                                                   
14 มิถุนายน 2560
 • กิจกรรม Show & Share ด้านการบริหารจัดการ
15 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 6/2560
 • โครงการอบรมการใช้งานระบบ eProject / Monthly Report
16 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
19 มิถุนายน 2560
 • ส่งข้อสอบปลายภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ต่อสำนักวิชาการ                                                                             
20 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560  
 • นักศึกษาขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
20 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560  
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
31 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2560
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษา และขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
21 มิถุนายน 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2560
 • คณะ/ ศูนย์/ สำนัก ส่งแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2560
22 มิถุนายน 2560
 • โครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
 • ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2560
28 มิถุนายน 2560
 • โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
1 กรกฎาคม 2560
 • แผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2560 ทุกหน่วยงานพร้อมใช้งาน
1-4 กรกฎาคม 2560
 • สอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2559 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
2-15 กรกฎาคม 2560
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService
2-17 กรกฎาคม 2560
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านระบบ eService
2-19 กรกฎาคม 2560
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ผ่านธนาคารที่กำหนด 
3-28 กรกฎาคม 2560
 • จัดทำ มคอ.7 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา 2559 (Self Assessment Report-Curriculum)
5 กรกฎาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2560
5-11 กรกฎาคม 2560
 • บันทึกคะแนนสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
8 กรกฎาคม 2560
 • วันหยุดวันอาสาฬหบูชา
9 กรกฎาคม 2560
 • วันหยุดวันเข้าพรรษา
10 กรกฎาคม 2560
 • วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา                                                                  
10-12 กรกฎาคม 2560
 • อาจารย์ผู้สอนบันทึก W ลงในระบบ eService
11 กรกฎาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาบันทึก W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
12 กรกฎาคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะบริหารธุรกิจ
 • ประชุม Director Morning Brief สำนักวิชาการ
14 กรกฎาคม 2560
 • อาจารย์ผู้สอนส่งเอกสารรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบต่อสำนักวิชาการ                                          
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/2560
15 กรกฎาคม 2560
 • คณะ / ศูนย์ / สำนัก ส่งรายงานรายไตรมาสที่ 4 (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560)
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
17 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบ
19 กรกฎาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2560
 • โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 27 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
19-20,24-27 กรกฎาคม 2560
 • โครงการอบรมอาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
20 กรกฎาคม 2560
 • ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์-สำนัก ครั้งที่ 4/2560
 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 7/2560
24-31 กรกฎาคม 2560
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService
26 กรกฎาคม 2560
 • ประชุม Deans Morning Brief คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 • ประชุม Director Morning Brief ศูนย์คอมพิวเตอร์
26-27,29-30 กรกฎาคม 2560
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 (ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี)
31 กรกฎาคม 2560
 • อาจารย์ประจำวิชา บันทึกผลสอบ ผ่านระบบ eService ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
1 สิงหาคม 2560
 • กำหนดการนำเสนอผลการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 ของคณะ/สาขา ต่อคณบดี
1-2 สิงหาคม 2560
 • บันทึกผลการศึกษาหลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
1-31 สิงหาคม 2560
 • ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
2 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560
 • อาจารย์ประจำวิชา ตรวจทานผลการสอบ (เกรด) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 กรณีมีแก้ไข
3 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผลการศึกษา (เกรด) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
4-7 สิงหาคม 2560
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559 ผ่านระบบ eService (รอบที่ 2)
4,7-8 สิงหาคม 2560
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
9 สิงหาคม 2560
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Day ครั้งที่ 24
10 สิงหาคม 2560
 • ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560
11 สิงหาคม 2560
 • โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
12 สิงหาคม 2560
 • วันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
14 สิงหาคม 2560
 • วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
15 สิงหาคม 2560
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคปกติ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
16 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2560
16-18 สิงหาคม 2560
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559  (สำนักทะเบียนและประมวลผล/ ร่วมกับ/ คณะ/ สาขา)     
18 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/2560
19 สิงหาคม 2560
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2560 (ภาคสมทบ) (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
28 สิงหาคม 2560
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2559
30 สิงหาคม 2560
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 17/2560