สิ่งสนับสนุนการเรียน


ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นหอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

U Studio สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย

สถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

ห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Tell me More

ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Cisco

ศูนย์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MOS & Prometric Testing Center

สำนักวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมด้วย Multimedia Service

ศาลจำลอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ต ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสถาบันการศึกษาในภาคใต้