ปีการศึกษา 2/2560

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาดนตรีสมัยนิยม

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- International Business Management
国际商业管理

- Business Chinese
商务汉语

- English (International Program) Five-Year Program)
英语(国际课程 )(五年制)

- Tourism Industry (Airline Business)
旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก


eUniversity เป็นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

Wireless Campus บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายทุกอาคาร

หอพักนักศึกษา

ศูนย์หนังสือ

ห้องปฏิบัติการ Multimedia

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสถาบันการศึกษาในภาคใต้

สำนักวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมด้วย Multimedia Service

ศาลจำลอง

สนามฟุตบอล

ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็น หอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

ห้องฟิตเนส/สนามเทนนิส/ห้องสคว๊อซ

ศูนย์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MOS & Prometric Testing Center

SOS ศูนย์บริการนักศึกษาแบบครบวงจร

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์และสถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

สโมสรนักศึกษา

ห้องซ้อมดนตรีไทยและห้องซ้อมดนตรีสากล

ไปรษณีย์

สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์และสถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

รถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย

รถตุ๊กตุ๊กรับ-ส่ง

บริการแนะแนวและจัดหางาน

บริการประกันอุบัติเหตุ

บริการรถพยาบาล

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-200-300-3
© 2015 Hatyai University, All Rights Reserved