ปีการศึกษา 2/2560

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาดนตรีสมัยนิยม

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- International Business Management
- Business Chinese
- English (International Program)(Five-Year Program)
- Tourism Industry (Airline Business)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

Didyasarin International Collage
(Business Chinese) หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา 4 ปี)

บัณฑิตของคณะมีโอกาสรับใช้สังคม ในหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรม เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ สื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล วงการโทรทัศน์ สายการบิน ธุรกิจนำเข้า ส่งออก เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าของกิจการ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อาจารย์และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน


Business Chinese (4- Year Bilingual Program)

Graduates have opportunities to serve communities through various fields of work and will be able to respond to job markets not only in the government or private sectors, but also in international organizations; for example, as International business managers, tourism and hotel businesses managers, Ministry of Foreign Affairs officers, mass media, television producers, airline employee, import-export business people, secretaries, public relations officers, entrepreneurs, bankers, marketing instructors, Chinese instructors, translators, etc.


ทรรศนะจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-200-300-3
© 2015 Hatyai University, All Rights Reserved