รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
Master of Public and Private Management Program

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


ชื่อปริญญา

รอ.ม.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต M.P.P.M. Master of Public and Private Management Program


เป้าหมาย

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาพเฉพาะและภาพรวม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศชาติได้


หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก(2) และแผน ข โดยมีองค์ประกอบดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (2)

แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  3-6
3-6
หมวดวิชาบังคับ 30
30
หมวดวิชาเลือก -
9
หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย
- สารนิพนธ์ - 6
- วิทยานิพนธ์ 12 -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 45

รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว   B.A. ,M.A. ,ร.ม. ,รป.ด.
ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน  
ดร.ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์    
ดร.ยรรยง คชรัตน์    
รศ.พสุ สัตถาภรณ์    

รายนามอาจารย์พิเศษ

ดร.ชวลิต  หมื่นนุช            น.บ., M.Sc. ,พบ.ด.
รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว              ศศ.บ. ,ศศ.ม. , พบ.ด
รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ      กศ.บ., วท.ม., วท.ด.
รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์       ศศ.บ. , รป.ม.
รศ.อำพร  วิริยโกศล              ว.บ. , M.B.A.  
ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์                M.B.A.

ค่าหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท
วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ 5,600 – 6,870 บาท
*ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท