หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(Master of Education Program in Educational Administration)

ผศ.ดร.วิชัย รัตนากีรณวร

(ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา)


ชื่อปริญญา

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) , M.Ed. (Educational Administration)


เป้าหมาย

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาให้สามารถกำกับดูแลและจัดการเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลกลุ่มบุคคลและสังคมพัฒนาไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสเปลี่ยนแปลง ของโลก


หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข โดยมีองค์ประกอบดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (2)

แผน ข

1.หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน*     
3-9
3-9
2.หมวดวิชาเอกบังคับ 18
18
3.หมวดวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 6
12
4.หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย

4.1 การวิจัยทางการบริหาร 3 3
4.2  สถิติเพื่อการวิจัย  3 3
4.3  วิทยานิพนธ์  12 -
4.4  สารนิพนธ์ - 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 42

รับสมัคร

1.ผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบฯ


รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิชัย รัตนากีรณวร   Ed.D.
รส.ดร.สุจิตรา จรจิตร   กศ.ด.
ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์   กศ.ด.
รศ.ดร.วัน เดชพิชัย               กศ.บ., กศ.ม., M.A., กศ.ด.
ดร.ภัคชนิตร สัตยารักษ์   Ph.D.
รศ.ดร.รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ   Ed.D.

รายนามอาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ   Ed.D.
ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์   กศ.ด.
ดร.วิชัย สังขรัตน์   Ed.D.
รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   วท.ด.
ดร.เผก สิทธิพันธ์   Ed.D.
รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์   กศ.ด.
รศ.ช่อลดา   ค.ม.
รศ.ดร.นิสากร จารุมณี   Ph.D.

ค่าหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท
วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,500 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ 5,600 – 6,870 บาท
*ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 90,000 บาท