หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(Master of Education Program in Curriculum and Instruction) M.Ed.

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์

(ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)


ชื่อปริญญา

ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน), M.Ed. (Curriculum and Instruction)


เป้าหมาย

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรอบรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เพื่อนำความรู้ไปใช้และพัฒนาครูบุคลากรและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในยุคโลกาภิวัตน์


หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข โดยมีองค์ประกอบดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (2)

แผน ข

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
3-9
3-9
2. หมวดวิชาเอกบังคับ
33
33
3.เอกเลือก ไม่น้อยกว่า
-
6
4.หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
   4.1 สถิติเพื่อการวิจัย 3 3
   4.2 วิทยานิพนธ์ 12 -
   4.3 สารนิพนธ์ - 6
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 48

รับสมัคร

1.ผู้สำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามระเบียบฯ


รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์   วท.บ., ค.ม., Ph.D.
รศ.ดร.วัน เดชพิชัย               กศ.บ., กศ.ม., M.A., กศ.ด.
ดร.จุฑารัตน์ คชรัตน์               ค.บ., กศ.ม., ค.ด.
รศ.ดร.วิชิต สังขรัตน์   กศ.บ., M.A., Ed.D.
ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง             ศศ.บ., ศษ.ม., Ph.D.

รายนามอาจารย์พิเศษ

ผศ.ดร.เรวดี    กระโหมวงศ์     กศ.บ., กศ.ม., กศ.ด.
ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร    ค.บ., ค.ม., วท.ด.
ดร.จุไรศิริ  ชูรักษ์               คม.ม., ศษ.ม., ศษ.ด.
ดร.ชวนพิศ ชุมคง        ศบ.ด.
ดร.กิตติธัช คงชะวัน   ปร.ด.
ดร.พรรณี ผุดเกตุ   ปร.ด.
ดร.มนต์ทิวา ไชยแก้ว   Ph.D.


ค่าหน่วยกิต

วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท
วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 1,500 บาท


ค่าบำรุงการศึกษา

ภาคการศึกษาละ 5,600 – 6,870 บาท
*ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 90,000 บาท