บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
(ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

หลักสูตร M.B.A. ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)


เป้าหมาย

1.ริเริ่มมิติใหม่ของธุรกิจ (SMEs)
2.พัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
3.สร้างนักบริหารมืออาชีพ (Professional)


หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนี้จะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ
แผน ก แบบ ก (2) และ แผน ข โดยมีองค์ประกอบดังนี้

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (2)

แผน ข

หมวดเสริมพื้นฐาน 3-9
3-9
หมวดวิชาบังคับ 27
27
หมวดวิชาเอกเลือก -
9
หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
   - สารนิพนธ์ - 6
   - วิทยานิพนธ์ 12 -
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 42

รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปกรณ์  ลิ้มโยธิน   บธ.ม., วท.ม., ปร.ด.
ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล   บธ.บ., บธ.ม., บธ.ด.
ผศ.ดร.กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง                    รปศ.บ., วท.ม., Ph.D.
ดร.ชุติมา  หวังเบ็ญหมัด   พย.บ., บธ.ม., Ph.D.
ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก   บธ.บ., บธ.ม.,D.B.A.
ดร.ประสิทธ์  รัตนพันธ์      Ph.D.   

รายนามอาจารย์พิเศษ

รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี   บช.บ., บช.ม., Ph.D.
รศ.จินตนา บุญบงการ   บช.บ., M.B.A.
ดร.ชวลิต หมื่นนุช   น.บ., M.Sc., Ph.D.
ดร.วินชัย โกกระกุล   บธ.บ., M.B.A., M.P.A., D.M.
รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ   กศ.บ., วท.ม., วท.ด.
ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ   B.B.A., M.S., M.A., Ph.D.

ค่าหน่วยกิต – ค่าบำรุงการศึกษา

แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,400 บาท รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 109,600 บาท