ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษอัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร)  
จำนวน  72  ทุน  ดังนี้  
ทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)  
 
ทุนสนับสนุนการศึกษา (สิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร)  ไม่จำกัดจำนวนทุน  ดังนี้
ทุนสำหรับพี่น้องนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
ทุนสำหรับพี่น้องและบุตรธิดาบุคลากรโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
การรับสมัคร

    ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา  ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (www.hu.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15  กุมภาพันธ์ 2555 (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษ
ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต  สิ้นสุดวันที่  10  พฤษภาคม  2555)
 กรณีสมัครด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้อง
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร
U Plaza
     สำหรับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)   กำหนดการรับสมัครให้ดู
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  www.mua.go.th

 
ดาวโหลดหนังสือรับรองความประพฤติ (เอกสารประกอบการสมัครทุน)
 

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1.  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่      หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   www.hu.ac.th 
2.  หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา  มีดังนี้

          1.1  ใบระเบียนการศึกษา  (ใบ รบ.)  หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย จำนวน  1  ชุด
          1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด
          1.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด
          1.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป  (ชุดสุภาพ)
          1.5  สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น
                (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
          1.6  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี)
          1.7  หนังสือรับรองความประพฤติ  (Down Load)  จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
                (www.hu.ac.th)
          1.8  ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 ชุด
                 (ยกเว้นทุนสิทธิพิเศษส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต)
          1.9  สำเนาหลักฐานของพี่หรือน้องที่แสดงว่าเป็นนักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า
                (เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด
          1.10 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่หรือน้องที่แสดงว่าเป็น                    
                 นักศึกษาปัจจุบันหรือศิษย์เก่า (เฉพาะทุนพี่น้องและศิษย์เก่าฯ) จำนวน 1 ชุด
          1.11 สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือ     
                 หาดใหญ่อำนวยวิทย์ (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ) จำนวน  1  ชุด
          1.12 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคลากรมหาวิทยาลัย                         
                 หาดใหญ่หรือโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์  (เฉพาะทุนพี่น้องและบุตรธิดาฯ)    
                 จำนวน  1  ชุด   
3.  กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการสมัคร
4.  กรณีกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้นำหลักฐานการสมัคร  
     มายื่นในวันคัดเลือกทุน
5.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วและไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา       

 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300, 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467