กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร

Application for the Scholarships for International Students Hatyai University Bachelor,s Degree 2017 Academic Year


READ MORE

DOWNLOAD


Dr.Patcharee Scheb-Buenner
Acting Dean of Didyasarin International College


"นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ มีการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ"

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
English Department (5-Year International Program)

บัณฑิตของคณะมีโอกาสรับใช้สังคม ในหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ ระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรม เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ สื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล วงการโทรทัศน์ สายการบิน ธุรกิจนำเข้าส่งออก เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าของกิจการ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อาจารย์ และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี)
International Business Management Department (4-Year International Program)

บัณฑิตของคณะจะมีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถทำงานในวงการธุรกิจข้ามชาติ การค้าชายแดน องค์กรระหว่างประเทศ ตลาดการค้า การเงินระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ ธุรกิจการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นเจ้าของวิสาหกิจขนาดย่อม

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
Business Chinese Department

บัณฑิตของคณะมีโอกาสรับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง เช่น ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว การโรงแรม เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ สื่อสิ่งพิมพ์ วงการล่าม แปลภาษา วงการโทรทัศน์ สายการบิน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เลขานุการ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ องค์กรระหว่างประเทศ เจ้าของกิจการ พนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด อาจารย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
Tourism Industry Department (Airline Business)

จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจการบินในรูปแบบสองภาษา ได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รายวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ อีกทั้งศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะได้ฝึกภาคปฏิบัติกับสายการบินชั้นนำเพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้จากประสบการณ์ในสถาณการณ์จริงเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินที่มีคุณภาพ


Applicant's Qualifications

1. An applicant must graduate from grade 12 or equivalent from institutions as recognized by the Ministry of Education.
2. An applicant must not suffer from any serious illness or diabilities which may impair his/her study.
3. An applicant should have no record of serious misconduct.
4. An applicant should be proficient in English as determined by credentials and/or examinations.
**There is no quota system for students , students are admitted on first come first serve basis.


Related document, (Copy all documents in A4 size)

1. A copy of college or university transcript
2. A copy of high school certificate or dipoma
3.A copy of Identity card or passport
4. Two copies of 1 inch photographs
5. A copy of TOEFL or IELTS certificate( if any)
6. A copy of honour or award certificates (if any)
7. Certificate of proficiency in language or computer (if any)


Admission : Entry Requirements

1. If no TOEFL , IELTS or equivalent test score is provided.Applicants must later take the University English placement test in early June. Remedial class in English may be required for some students.
2. No written entrance examination is required, however, the applicant must be available for short interview .
3. Upon being admitted , the applicant must confirm the acceptance and pay some entrance fee.


International University Collaborations


Thailand


Malaysia


The people's republic of China


  Thailand


Assumption University (ABAC)


  Malaysia


Universiti Utara Malaysia


Universiti Perlis Malaysia


Limkokwing University of Creative Technology


HELP University College


Academy of Digital Animation and Media


  The people's republic of China


Yunnan Normal University


Yunnan University


Liuzhou City Vocational College


Guangxi Normal University


Henan Normal University