ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
Bachelor of Education Program in Music Education (Five-Year Program)

อ.สมพล แก้วแทน
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Music Education (Five-Year Program)


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.บ. (ดนตรีศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Music Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Music Education)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ครู/อาจารย์สอนดนตรี
2. นักวิชาการ/วิทยากรดนตรี
3. นักแต่งเพลง
4. นักเขียน/วิจารณ์ดนตรี
5. นักธุรกิจทางด้านดนตรี เช่น ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี
ฯลฯ


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 168 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครู รวมถึงมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่