ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
Bachelor of Political Science Program in Politics and Government

อ.วิทู ณ สงขลา
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Politics and Government


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ชื่อย่อ (ไทย) : ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Politics and Government)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Pol.Sc (Politics and Government)


วิชาเอก

- การเมืองการปกครอง
- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในกระทรวง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. นักปกครอง ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ฯลฯ
3. ทหาร ตำรวจ
4. พนักงานของรัฐและเอกชน
5. นักการเมืองทุกระดับ
6. องค์กรภาคเอกชน
7. องค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
8. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ
9. ครู อาจารย์
10. อาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-18.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญหรือเทียบเท่ารวมถึงสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่