ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
Bachelor of Political Science Program in Local Governance

อ.นพวัลภ์ มงคลศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Local Governance


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (การบริหารจัดการท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ร.บ. (การบริหารจัดการท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Local Governance)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Pol.Sc (Local Governance)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2. นักปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ฯลฯ
3. ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / นักการเมืองท้องถิ่น
4. นักพัฒนาชุมชน
5. ทหาร ตำรวจ
6. เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน
7. เจ้าหน้าที่ในบริษัทเอกชนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์ นโยบายและแผน


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-18.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญหรือเทียบเท่ารวมถึงสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด