ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
(Graduate Diploma in Teaching Profession Program)

ดร.เชาวนี แก้วมโน

(ผู้อำนวยการหลักสูตร)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อ : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Graduate Diploma in Teaching Profession Program
ชื่อย่อ : Grad.Dip. (Teaching Profession)


ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นสาขาวิชาชีพทางการศึกษา ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความสามารถในการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในยุคสังคมฐานความรู้ (Knoeledge-Based Society) ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ ในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานและจรรยาบรรณในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้


รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) ที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ระยะเวลาเรียน 1.5 ปีในระบบการศึกษาแบบทวิภาค มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพและนำไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ)


วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นครูมืออาชีพที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์และมีจิตสำนึกในความเป็นครูที่ดี มีคุณภาพ
2. เพื่อให้บัณฑิต มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่คุรุสภากำหนด
3. เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพที่จะนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูอย่างมีคุณภาพ


การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาชาวไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการคุรุสภา ให้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูหรือปฏิบัติการสอนโดยมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเกณฑ์คุณสมบัติอื่นตามประกาศของคุรุสภา


ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน (1 ภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) และไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน


วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวันวันเสาร์และวันอาทิตย์
- ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
- ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอน เรียนรู้ บนฐานการงานจริงจากการปฏิบัติงานในสถานศึกษาวันธรรมดา 5 วัน โดยมีกระบวนการเรียนรู้จากครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และการนิเทศติดตามผลของคณาจารย์นิเทศและ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มเติมองค์ความรู้กับคณาจารย์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และ/หรือตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด
2. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และคุณสมบัติอื่นๆตามที่คุรุสภากำหนด เนื่องจากการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องมีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา มีหน่วยกิตรวมกันจำนวน 8 หน่วยกิต และมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและมีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า ภาคการศึกษาละ 120 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจะต้องเป็นบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน


การเทียบโอนหน่วยกิต /รายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรเฉพาะ จะต้องเรียนให้ครบตามที่กำหนดไม่สามารถเทียบโอนได้


แผนการศึกษา

จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน ในระบบทวิภาค (ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในภาค ฤดูร้อน)


เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

1. เรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้าง ที่หลักสูตรกำหนดภายในเวลาไม่เกิน 1.5 ปี (จำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 35 หน่วยกิต ประกอบด้วย รายวิชามาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 27 หน่วยกิต และรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 8 หน่วยกิต)
2. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผ่านการฝึกมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามที่กำหนดในหลักสูตร (กลุ่มรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู 8 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็นการฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 หน่วยกิต การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 3 หน่วยกิต และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 3 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยกิต)
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นหลักสูตรเฉพาะจะต้องเรียนให้ครบตามที่กำหนด ไม่สามารถเทียบโอนได้


*ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 39,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม