คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกและคณะเดียวที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย  (เดิมคือ
วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่) เมื่อปี 2540 ในปีการศึกษา 2554 คณะบริหารธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมด
ที่เปิดสอน จำนวน 7 หลักสูตร ใน 7 สาขาวิชาให้มีความทันสมัย และได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ 1 หลักสูตร
คือ การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจ
จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำในระดับประเทศ

  วิสัยทัศน์

  “ เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พัฒนาบัณฑิตสู่มืออาชีพ
  ในระดับสากล ”
 
  หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ
และภาคสมทบ

 
 • สาขาวิชาการจัดการ
  (ภาคปกติและภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (ภาคปกติและภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาการตลาด
  (ภาคปกติและภาคสมทบ)
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 
 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ
 
 • สาขาวิชาการบัญชี
  (ภาคปกติและภาคสมทบ)
   
     
 
 


โอกาสในการประกอบอาชีพ

• สาขาวิชาการจัดการ
งานด้านการบริหารจัดการฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจ วิเคราะห์ระบบขององค์กรธุรกิจ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

• สาขาวิชาการบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภายในคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของ
องค์กร ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร หรือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน ฯลฯ

• สาขาวิชาการตลาด
งานด้านการขาย ด้านการบริการ ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ ด้านตราสินค้า ด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ด้านการโฆษณาและด้านประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

• สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายสนับสนุนที่ดูแลด้านการวางแผนควบคุม ออกแบบ ฯลฯ ของงานผลิตสินค้าหรือบริการ และยังสามารถปฏิบัติงานไดท้ั้งโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัทต่าง ๆ

• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานโปรแกรมเมอร์ นักออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ผูจั้ดการดา้นสารสนเทศ พนักงานศูนยคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลแผนกการจ้างงาน แผนกฝึกอบรมและพัฒนา
บุคคล แผนกค่าจ้างและเงินเดือน แผนกแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สามารถศึกษาต่อได้ในด้าน M.B.A. M.P.A. ฯลฯ จากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

• สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้จัดการห้องอาหาร
เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ เจ้า้หน้า้ที่สายการบิน เจ้า้หน้า้ที่บริหารสปา เจ้า้หน้า้ที่ฝ่ายการตลาดและ
ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่บริหารจัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าของโรงแรม เจ้าหน้าที่งาน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 
    (1)  ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การตลาดธุรกิจค้าปลีก
    (2)  ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินค้าคงคลังและศูนย์กระจายสินค้า
    (3)  ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีก
    (4)  ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดแสดงสินค้า
    (5)  ฝ่ายบริหารงานธุรกิจค้าปลีกในระบบแฟรนไชส์
    (6)  ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
    (7)  ที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
    (8)  ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
 

นายภานุมาส  ไชยศล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบัน: Web Designer บริษัท ซิตี้วาไรตี้ คอร์เปอเรชั่น จำกัด 

      “เลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพราะเห็นว่าคอมพิวเตอร์จำเป็น
สำหรับโลกในปัจจุบัน  ซึ่งที่ ม.หาดใหญ่  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์ที่ครบครัน มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้
ชิดมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ทำให้นำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยไป
พัฒนางานที่ตนเองทำอยู่ได้เป็นอย่างดี”

 
 
 

นายสุนทร สุขสง สาขาวิชาการจัดการ
ปัจจุบัน: นักธุรกิจ บริษัทแอมเวย์ประเทศไทย

    “รั้วขาว-แดงเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของผม รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ในรั้วขาว-แดงแห่งนี้ เพราะที่นี่ให้ความรู้ ความอบอุ่นและให้
โอกาสดีๆ  แก่ผมมากมาย  อยากฝากข้อคิดดีๆ ว่าการศึกษาเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะมีอดีตที่ดี ปัจจุบันที่ดีและอนาคต
ที่ดี”

 
 

นางสาววรรัตน์ ศิลปโรจนพาณิช สาขาวิชาการบัญชี
ปัจจุบัน: พนักงานบัญชี บริษัท ออดิทติ้ง ไอดอล

       “การตัดสินใจเรียนต่อด้านบัญชีที่ม.หาดใหญ่รู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะที่นี่
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่
นักศึกษาดั่งปรัชญาของม.หาดใหญ่ที่ว่า “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ” เพราะคน
ทำงานเก่งอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ต้องเป็นคนดีของสังคมด้วย จึงจะทำให
้อยู่ร่วมในสังคมนี้อย่างมีความสุข”

 
 

นางสาวอโณทัย โศภาโภคทรัพย์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

     “ด้วยบุคลิกส่วนตัวเป็นคนรักการท่องเที่ยว ชอบพบปะผู้คน ชอบพูดคุย
ทำให้คิดว่าตนเองเหมาะกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ และม.หาดใหญ่
เองก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของภาคใต้    ที่มีสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย ทำให้หนูเชื่อมั่น ไม่ต้องไปศึกษาในสถาบันอื่นที่ไกลบ้าน”

 
 

นายชัยณรงค์ ทันตาหะ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ธุรการ (Senior Craftsman)
โรงซ่อมบำรุงบนฝั่งสงขลา บริษัทเชฟรอน ประเทศไทย จำกัด
(ภายใต้สัญญาจ้างสังกัด บริษัทอดิสร สงขลา จำกัด)

       “ก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่ ม.หาดใหญ่ นั้นในการทำงานจะใช้
เพียงประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการอบรมของทางบริษัท
เท่านั้น แต่เมื่อเริ่มเข้ามาเรียนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมของ
ม.หาดใหญ่ แต่ละเทอมก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
นำไปประยุกต์ใช้กับวิธีการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 
 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300, 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467