ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Doctor of Education Program in Educational Administration

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อย่อ (ไทย) ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) Ed.D. (Educational Administration)


หลักสูตร

แผน ก แบบ ก(1) 48 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก(2) 60 หน่วยกิต

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก (1)

แผน ก แบบ ก(2)

หมวดวิชา เสริมพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษและรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะเป็นผู้กำหนด)
- -
หมวดวิชาบังคับ
-
18
หมวดวิชาเลือก
-
6
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
48 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 60

แผน ก แบบ ก (1)

เป็นการศึกษาที่ไม่ต้องศึกษารายวิชา ทำเฉพาะดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตโดยเน้นการวิจัยที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผน ก แบบ ก (2)

เป็นการศึกษาที่ต้องศึกษารายวิชา และต้องทำดุษฎีนิพนธ์ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ผู้เข้าศึกษาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาเสริมพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา โดยไม่คิดหน่วยกิต


ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 75,000 บาท ( จ่าย 6 ภาคการศึกษาปกติ) ประกอบด้วย
(1) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย (ภาคการศึกษาละ 16,000 บาท)
(2) ค่าหน่วยกิต (บรรยาย / ดุษฎีนิพนธ์ หน่วยกิตละ 4,000 บาท, วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,000 บาท)
(3) ค่าบริการเอกสารประกอบการศึกษา
(4) ค่าบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
(5) ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง
(6) ค่าสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
(7) ค่าสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
(8) ค่าสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
(9) สัมมนาความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (นอกเหนือจากข้อ 2.6.1)

(1)  ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา                                                      500    บาท
(2)  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                                                               1,500  บาท
(3)  ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด  (ต่อวัน)                                     100   บาท
(4)  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา  (ต่อภาคการศึกษา)                            5,000  บาท
(5)  ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ต่อครั้ง)                                                    
  300  บาท
(6)  ค่าส่งหนังสือห้องสมุดเกินกำหนด  (ต่อวันต่อเล่ม)                                           
  5  บาท
(7) ค่าใบแจ้งผลการศึกษา  หรือหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาฉบับละ                  
  300  บาท
(8) ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต                                            3,000  บาท