ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

ดร.กัลยา ตันสกุล
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ภาษาอังกฤษ : Diploma in Elderly’s Care Giver Program


ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ป. (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma (The Elderly’s Care Giver)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Dip. (The Elderly’s Care Giver)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หรือเฉพาะรายที่บ้าน
2) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือจัดทำข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในสถานประกอบการ
3) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในโรงพยาบาล หรือสถานบริบาลต่าง ๆ ที่ได้เปิดทำการอยู่ปัจจุบัน
4) ทำหน้าที่เป็นผู้สามารถดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรณีมีทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น)
5) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนอกสถานที่


จำนวนเวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.ฒิพฬ วัน-เวลานอกราชการ เรียน วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-20.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2) มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร