รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
Doctor of Public Administration Program in Public and Private Management

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ชื่อย่อ (ไทย) รป.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Doctor of Public Administration (Public and Private Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) D.P.A. (Public and Private Management)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนในระดับสูง
2. นักนโยบายและการวางแผนสังคม
3. อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4. นักบริหารจัดการในองค์การระหว่างประเทศ
5. นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูง
6. นักวิชาการอิสระ
7. นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ
8. เจ้าของกิจการ
9. นักพัฒนาองค์กรเอกชน (NGO)
10. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพให้เป็นนักวิชาการ นักบริหารจัดการในภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และกำหนดนโยบาย ภาวะผู้นำ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การวิจัย พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อชี้นำสังคม ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. เป็นนักบริหารการจัดการภาครัฐและเอกชนที่มีความสามารถด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านการบริหารจัดการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถทางการวิเคราะห์สังเคราะห์ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
3. เพื่อตอบสนองกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน


หลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร แผน 1.1
จำนวน 48 หน่วยกิต แผน 1.2 จำนวน 54 หน่วยกิต

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน 1.1

แผน 1.2

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน - -
หมวดวิชาบังคับ
-
12
หมวดวิชาเลือก
-
6
หมวดปริญญานิพนธ์
48 36
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 54

แผนการศึกษา

1. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแผน 1.1

ปีที่  1  
ภาคการศึกษาที่  1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

6

 

 

6  หน่วยกิต

*นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ต้องลงทะเบียนเรียน
** นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ต้องลงทะเบียนในรายวิชานี้

 

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

6

 

 

6  หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

3

 

 

3   หน่วยกิต

   

ปีที่  2
ภาคการศึกษาที่  1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

6

 

 

6  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

6

 

 

6  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

3

 

 

3  หน่วยกิต

   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

6

 

 

6  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-730

ปริญญานิพนธ์

9

 

 

9  หน่วยกิต

   

2. แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแผน  1.2

ปีที่  1  
ภาคการศึกษาที่  1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-701

ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 1*

(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต

907-703

ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงสร้างสรรค์ **

(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต

907-711

ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง

3(3-0-6)

 

 

3  หน่วยกิต

*นักศึกษาที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ หรือสอบไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ต้องลงทะเบียนเรียน
** นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ต้องลงทะเบียนในรายวิชานี้

   

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-712

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6)

907-731
907-702

ปริญญานิพนธ์ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิต 2*

3(3-0-6) 
(3-0-6) ไม่นับหน่วยกิต

 

 

6  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-714

สัมมนาการจัดทำปริญญานิพนธ์

3(3-3-6)

 

 

 

 

 

3   หน่วยกิต

   

ปีที่  2
ภาคการศึกษาที่  1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-731
907-713

ปริญญานิพนธ์ 2
สัมมนาคุณธรรมจริยธรรมการบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน

6(0-0-18)
3(3-0-6)

 

 

9  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-731
907-725

ปริญญานิพนธ์ 3
สัมมนาการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

6(0-0-18)
3(3-0-6)

 

 

9   หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-731
907-722

ปริญญานิพนธ์ 4
สัมมนาภาวะผู้นำในองค์การภาครัฐและเอกชน

6(0-0-18)
3(3-0-6)

 

 

9   หน่วยกิต

   

ปีที่  3  
ภาคการศึกษาที่  1

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-731
907-704

ปริญญานิพนธ์ 5
ศึกษาดูงานต่างประเทศ

6(0-0-18)
(0-0-6) ไม่นับหน่วยกิต

 

 

6  หน่วยกิต

   

ภาคการศึกษาที่  2

รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต   
(บรรยาย 
– ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

907-731

ปริญญานิพนธ์ 6

9(0-0-27)

 

 

9 หน่วยกิต