ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
Bachelor of Public Health Program in Community Public Health

ดร.กัลยา ตันสกุล
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Community Public Health


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค ในโรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ หน่วยบริการปฐมภูมิและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข
2. อาชีพอิสระด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพ
3. นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ปรึกษา ในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
4. ผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ธุรกิจการดูแลสุขภาพที่บ้าน ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สายศิลป์-คำนวณ หรือผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้การรับรองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและก.พ. ให้การรับรองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยต้องมีการปรับพื้นฐานในรายวิชาวิทย์-คณิต
4. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และ พร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
6. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย