ปีการศึกษา 2561

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
- สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- 国际商业管理
- 商务汉语
- 英语(国际课程)(五年制)
- 旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Communication Arts Program

อ.นิติยา ศรีพูล
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์/หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Communication Arts Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : นศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Communication Arts
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Com.Arts


วิชาเอก

- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
1. นักประชาสัมพันธ์
2. นักออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. นักโฆษณา
4. นักสื่อสารการตลาด
5. นักบริหารงานลูกค้า
6. นักจัดรายการวิทยุ
7. ผู้สื่อข่าว/งานข่าวในสำนักงานข่าวหรือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ต่าง ๆ
8. ผู้สร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์
9. งานถ่ายภาพ
10. งานผลิตสื่อในรูปแบบมัลติมีเดีย
11. ผู้กำกับวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์
12. ผู้เขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์หรือภาพยนตร์

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
1. นักออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิต
2. นักออกแบบและผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์
3. นักออกแบบและผลิตเว็บไซต์
4. นักวาดภาพประกอบดิจิทัล
5. ผู้กำกับศิลป์
6. ฝ่ายการผลิตภาพยนตร์


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่