อัญธิกา ปุนริบูรณ์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
---------------------------------------------------------------

          การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมมีขึ้นเพื่อช่วยการบริหารงานในส่วนการจัดการงานพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานในองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐให้ได้ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลกับบุคลากรและองค์กรมากที่สุด    
         เพราะว่าหลายองค์กรมักจะประสบปัญหาในการจัดหัวข้ออบรม หรือ ส่งพนักงานไปอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ตามสถาบันการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าจะเหมาะสมกับหน่วยงาน หรือ อบรมไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารก็มักจะบ่นอยู่เสมอว่า "จัดฝึกอบรมให้ทุกปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย เสียเงินไปตั้งเยอะไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรกลับมาบ้างหรือเปล่า" ซึ่งสุดท้ายผู้บริหารก็ได้แค่บ่นเท่านั้น เพราะว่าถ้าจะให้ผู้บริหารทำการตัดงบประมาณด้านการ อบรมออกไป ็อาจจะทำให้โดนกล่าวหาว่าองค์กรนี้ไม่ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรเลยจึงทำให้เกิดการวิเคราะห์การฝึกอบรมขึ้นมาเพื่อหาความเหมาะสมและความจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่อนุมัติและเหมาะสมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติมากที่สุด
        กระบวนการในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเทคนิคการรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการที่มีขั้นตอน ซึ่งสิ่งที่จะพบในขั้นตอนหนึ่ง ๆ นั้นก็จะมีผลต่อการกำหนดรูปแบบลำดับขั้นของการอบรมในส่วนต่าง ๆ ถัดไป ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะประกอบไปด้วยการสังเกต (Observing), การตรวจสอบ (Probing), การตรวจตราเบื้อต้น (Surveillance), การสำรวจ (Investigate), การวิเคราะห์ (Analysis), การรายงาน (Report), และการสรุป (Deducing) ที่ต่าง ๆ กันไปตามสถานการณ์ในองค์กรที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีสูตรสำเร็จในการจัดทำกระบวนการนี้ เพราะว่าการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้นคล้ายกับงานนักสืบ คุณต้องทำการติดตาม สืบเสาะหาทุกฝีก้าว ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลทุกชิ้นที่สามารถทำการพิสูจน์ได้ และต้องทำการพิจารณาแนวทางก่อนที่จะทำการสรุปผลใด ๆ ด้วย ทุกครั้ง เมื่อนั้นแล้วคุณก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าคุณมีหลักฐานเพียงพอที่จะใช้เป็นยุทธวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรของคุณได้
        การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้นนอกจากมีกระบวนการในการวิเคราะห์แล้ว คุณเองจะต้องทำการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กร จากเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goal) ค่านิยมขององค์กร (Core Value) ปัญหาที่เกิดขึ้น (Problems) ความต้องการของตำแหน่งงาน (Job Requirement) และข้อกำหนดกฎหมายหรือมาตรฐานสากล (Law or International Standard) ประกอบในการพิจารณาด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถตอบคำถามได้ว่า สิ่งเหล่านั้นที่สืบพบ สามารถทำการแก้ไขหรือพัฒนาได้ด้วยการฝึกอบรมหรือไม่? ถ้าไม่ใช่จะสามารถทำการอบรมได้อย่างไร ด้วยหัวข้ออะไรถึงจะเหมาะสมและแก้ไขปัญหาได้

        การวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้น มีข้อควรจำอยู่ประมาณ 6 ข้อที่สามารถจะทำให้คุณสามารถสรุปการวิเคราะห์ความจำเป็นได้ ดังต่อไปนี้
       1. คุณควรให้ฝ่ายการบริหารเข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดการฝึกอบรม วิเคราะห์ความจำเป็นในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความมีประสิทธิภาพในหน่วยงานเสียแต่เนิ่นๆ            แล้วคุณเองก็จะได้รับความเห็นชอบต่อสิ่งที่จะได้จากการวิเคราะห์ง่ายขึ้น
       2. คุณจะต้องพิจารณาประเด็นของการฝึกอบรมตามที่ฝ่ายบริหารต้องการนั้น ว่าจะเกิดผลอย่างไรกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนผลของการฝึกอบรมที่มีต่อองค์กรโดยรวม
       3. คุณต้องสามารถมองภาพรวมในการวิเคราะห์ให้ออก
              3.1. ว่าทำไมพนักงานจึงปฏิบัติงานได้ดีหรือไม่ได้ดีนัก?
              3.2. ผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงต่อหน่วยงานและองค์กรนั้น คุณต้องการอะไร?
       4. คุณควรมองหาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลในการทำให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาทิเช่น การตรวจสอบรายละเอียดแต่ละบุคคลในแง่ของทักษะ            ความรู้และเจตคติที่มีต่อการทำงาน หน้าที่ ต่องานที่ได้รับผิดชอบ ต่อหัวหน้างานและองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทั้งสิ้น เมื่อปัจจัยสภาพแวดล้อมเหล่านี้รวมกันแล้ว            ก็จะสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นต่อการตัดสินใจของคุณว่าควรที่จะจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นมาหรือไม่
       5. คุณต้องพึงระลึกเสมอว่า "การฝึกอบรมไม่ใช่การให้การศึกษา" หรือว่าโปรแกรมการศึกษา (Education Programs) เพราะว่าการฝึกอบรม (Training)            นั้นถือว่าเป็นการมุ่งเน้นถึงการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยเฉพาะ (Job-Specific Skills) ซึ่งจะทำให้บุคลากรนั้นนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร            จากนั้นบุคลากรของคุณก็จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาใช้ได้โดยทันที
       6. คุณควรทำการกำหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานและมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เพื่อความเป็นเลิศในการจัดพื้นฐานขององค์กร ลองพิจารณาใช้ตัวชี้วัด (Indicator) 3            ตัวนี้เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลการและองค์กร
              6.1. อะไรที่คุณคิดว่าจะสามารถจัดเป็นทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและ องค์กรของคุณ?
              6.2. ผลการปฏิบัติงานระดับใดที่คุณคาดหวังจากบุคลากรและ องค์กรของคุณ?
              6.3. พฤติกรรมและเจตคติใดที่มีอยู่ในกลุ่มของบุคลากรและองค์กรของคุณ?
       สรุป...... การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันเพียงแค่ครั้งเดียว เท่านั้น องค์กรหลาย ๆ แห่งดำเนินการเป็นช่วง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ตามปกติก็คือทุกปีหรือไม่เกินสองปี ซึ่งกระบวนการและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่นำมาใช้พิจารณาในความจำเป็นในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแต่สถานการณ์ของแต่ละองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป
       ดังนั้น คุณซึ่งเป็นผู้บริหารจะต้องสามารถยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดและวิธีการของคุณในการบริหารของคุณบ้างถ้าจำเป็น ...........


                                                                                                                                                                                                                                    ...ขอบคุณครับ...

                                                                                                                                                                                                                                   
ปิดหน้าต่างนี้