Where is your heart in your team?

อาจารย์สิริลักษณ์ สุวรรณบดี
สาขาวิชาการจัดการ ม.หาดใหญ่

      หากมีใครตั้งคำถามว่าหัวใจคุณอยู่ที่ไหน คุณจะตอบอย่างไร.....ถ้าคิดเชิงวิทยาศาสตร์คุณก็คงตอบได้ในทันทีว่าหัวใจคนเราเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งภายในร่างกาย และอยู่ตรงกับหน้าอกด้านซ้าย หากวันหนึ่งวันใดหัวใจหยุดเต้น ร่างกายก็คงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ และคงต้องตายไปในที่สุด เฉกเช่นเดียวกัน หากเปลี่ยนร่างกายเป็นทีมงานของคุณเอง และยังคงคำถามเดิมไว้ คือ หัวใจของทีมงานของคุณอยู่ที่ไหน คุณจะตอบว่าอย่างไร สิ่งหนึ่งที่คุณควรนำมาพิจารณาในการหาคำตอบก็คือ คุณต้องรู้ว่าทีมงานของคุณขาดปัจจัยอะไรได้บ้าง และขาดปัจจัยอะไรไม่ได้บ้าง แล้วจึงพิจารณาลึกลงไปอีกว่า ในส่วนของปัจจัยที่ทีมงานของคุณสามารถขาดได้นั้น มีปัจจัยใดที่ขาดแล้ว แต่ทีมงานก็ยังคงอยู่และดำเนินงานต่อไปได้ และปัจจัยใดบ้างที่ขาดแล้วส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถคงอยู่ได้ และมีผลทำให้ทีมงานไม่สามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เสมือนร่างกายที่ต้องตายไปในที่สุดนั่นเอง สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม ทำให้พอที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของทีมงานได้ กล่าวคือ ผู้เขียนให้ความสำคัญกับหัวใจของทีมงาน และเห็นว่าหัวใจของทีมอยู่ที่ความร่วมมือของทุกคน ทั้งการคิดและทั้งการกระทำ นั่นคือ ทุกคนต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แล้วงานทั้งหมดก็จะสำเร็จตามเป้าหมายที่ทุกคนในทีมงานร่วมกันคิดและกำหนดขึ้นมานั่นเอง หากนำไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางการจัดการก็จะตรงกับทฤษฎี Management by Objective ของ Peter F. Drucker นั่นเอง
      วิธีการซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีหัวใจของทีมงาน คือ
      1. ทุกคนในทีมต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
      2. ทุกคนในทีมต้องมีการติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างสม่ำเสมอ
      3. ทุกคนในทีมต้องเคารพในความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีม
      4. ทุกคนในทีมต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมทีม
      5. ทุกคนในทีมต้องถือปฏิบัติตามมติของทีมงาน
      นอกจาก 5 ข้อข้างต้นนี้ ผู้เขียนคิดว่าคุณเองก็อาจจะมีมุมมองและมีคำตอบในเรื่องของการ
ทำงานเป็นทีม และสามารถมองเห็นภาพหัวใจของทีมงานได้อย่างดี โดยเฉพาะคนที่ได้ผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่นมาแล้ว
      เมื่อนำเรื่องราวเหล่านี้มาพิจารณากันแล้ว ก็จะพบว่าข้อความ 5 ข้อ ข้างต้นนี้ล้วนเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ยากเลย หากทุกคนในทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติไปสู่แนวทางในการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หัวใจของทีมงานอยู่ที่การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ทั้งกระบวนการคิด และการปฏิบัติ อ่านแล้วไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับที่จะนำไปปฏิบัติ แต่ก็ยังมีหลายๆ องค์กรที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานเป็นทีม และไม่สามารถพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งได้ ปัญหาเหล่านี้มีให้เห็นอยู่ ตั้งแต่ระดับประเทศลงมาจนถึงระดับองค์กรย่อยๆ ในหน่วยงานเอง ฉะนั้น ถ้าหากคุณต้องการให้ทีมงานของคุณเป็นเช่นไร คุณก็ควรจะบรรจุสิ่งเหล่านั้นไว้ในหัวใจของทีมงานของคุณ กิจกรรมและความคิดทุกอย่างจงเริ่มต้นจากตัวคุณก่อน อย่าเพิ่งเรียกร้องจากใคร เมื่อถึงเวลานั้น หัวใจของทีมงานของคุณก็จะพองโต และพร้อมที่จะเต้นต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะหัวใจของทีมงานกำลังมีความสุขและสนุกไปกับการเต้นตามจังหวะที่ทีมงานจัดให้
      จากบทความทั้งหมดข้างต้นนั้น คุณคงเห็นแล้วว่า บางครั้งแนวทางขั้นพื้นฐานที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจส่วนบุคคลนั้น อาจจะไม่ง่ายต่อการถ่ายทอดไปสู่บุคคลอื่น ไม่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ หากปราศจากการเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง...ขอให้คุณมีความสุขกับทีมงานของคุณ...                                                                                                                                                                                                                                    ...ขอบคุณครับ...

                                                                                                                                                                                                                                   
บทความ