บทความสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 
 
1
รักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรด้วยสวัสดิการยืดหยุ่น
2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคการแข่งขัน
3
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์………..สำคัญจริงหรือ  
4
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
5
  การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
6
  สังคมและองค์การ
7
  การเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่อง "การนำคน"
8
  The Role Professional HR
9
  Coaching and Leadership
10
  สิ่งใดสำคัญเท่ากับการนำเป็น
11
  พัฒนาตนเอง เพื่อใคร? 
12
  ผู้นำหรือหัวหน้างานแบบแฟนพันธุ์แท
13
  จบใหม่ จะทำอย่างไรให้คว้าชัย ได้งานมาทำ
14
  เส้นทางการกรอกใบสมัครงานแบบ Inter
15
  EQ จริงๆ แล้ว คืออะไร
16
  ชัยชนะเริ่มต้นด้วยการเตรียมพร้อม
17
  ความรัก ความจริงใจ คือพลังแห่งความสำเร็จขององค์กร