บัณฑิตที่พึงประสงค์

สุภาภรณ์ โกสีย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

              บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม ควรเป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ และต้องมีคุณธรรมในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ขยันพากเพียร อดทน หนักเอาเบาสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคซึ่งศาสตราจารย์สำเนาว์ ขจรศิลป์ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า
              "ปัญหาความเสื่อมโทรมทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาการขาดความรับผิดชอบและเกียจคร้าน และปัญหาการขาดการประมาณตนและความยับยั้งชั่งใจ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่น่าวิตกกังวล และจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษาในอนาคต"
              อนาคตของประเทศไทยขึ้นอยู่กับเยาวชนในวันนี้ หากเยาวชนของชาติมัวหลงงมงายในอบายมุขและสิ่งเสพติด ประเทศจะมั่นคงได้อย่างไร สถาบันการศึกษาควรปฎิรูปการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีทักษะในการจัดการ มีคุณธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม รักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความเป็นประชาธิปไตยและรู้จักสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม สถาบันอุดมศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม แต่ปัจจุบันจากงานวิจัยของ สุธรรม อารีกุล และคณะ ได้พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
              1. ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในส่วนของภาษาไทย พบว่าการสื่อข้อความทางการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ในส่วนภาษาอังกฤษ พบว่าการพูดเพื่อสื่อข้อความอยู่ในระดับอ่อน บัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมีไม่มากนัก
              2. ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งพบว่า มีค่านิยมหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินในชีวิตในอนาคต เช่น ขาดความอดทน
              3. ปัญหาทางด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ เช่น ขาดความสามารถในการประยุกต์วิชาการสู่สภาพความเป็นจริงของสังคม ขาดการสร้างสรรค์ในทางวิชาการ แสดงออกถึงความไม่เท่าทันในวิทยาการใหม่ ๆ ในศาสตร์สาขานั้น ๆ
              4. ปัญหาด้านการขาดความสามารถในเชิงการวิเคราะห์ และการคิดในเชิงบูรณาการ การมองประเด็นปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา มักจะมีความคิดแบบแยกส่วน
              5. ปัญหาในด้านการขาดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
              6. ปัญหาการขาดนิสัยของการใฝ่รู้ ซึ่งพบว่า ความรู้รอบตัวหรือความรู้ทั่วไปทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของบัณฑิตยังมีไม่มากพอ
              จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่าบัณฑิตต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาการอย่าง จริงจัง เอาใจใส่ หมั่นศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ฝึกนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกทักษะในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สนใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บัณฑิตต้องฝึกนิสัยให้เป็นผู้มีความอยากรู้ อยากเป็น แต่ต้องเป็นในสิ่งที่ดีงามมีคุณค่ามีคุณธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า "ความรู้คู่คุณธรรม"
              หลักธรรมที่เป็นบัณฑิตควรยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อถึงพร้อมด้วยความสำเร็จสมประสงค์ คือ "อิทธิบาท 4" ได้แก่
                            1. ฉันทะ คือ ความพอใจและใฝ่ใจที่จะกระทำสิ่งนั้น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
                            2. วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่จะปฎิบัติหน้าที่การงานด้วยความพากเพียรพยายาม ไม่ท้อถอย
                            3. จิตตะ คือ ความมีจิตตั้งมั่นในสิ่งที่กระทำอย่างแน่วแน่
                            4. วิมังสา คือ ความไตร่ตรองโดยใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผล ตรวจสอบวัดผล และคิดค้นวิธีปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
              หากบัณฑิตประพฤติปฎิบัติตนให้มีความรู้ทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม ชีวิตและครอบครัวตลอดจนหน้าที่การงานจะประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ทัดเทียมกับอารยประเทศเพราะคนในชาติมีคุณภาพ

                                                                                                                                                                                                                                       ...ขอบคุณครับ...

                                                                                                                                                                                                                                   
บทความ