ปกใน
 
สารบัญ
 
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว (ห้อง 3303) 
รูปแบบและวิธีการดำเนินงานทางการเงินที่ใช้ในสหกรณ์อิสลาม
Pattern and Methodology of Financial Operations Used in Islamic Cooperatives โดย มัซลัน สุหลง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจาปี : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
The Relationship Between Corporate Governance and Environmental Disclosures in Annual Reports : A Case Study of Company Listed on The Market for Alternative Investment โดย เมธาวดี อ่อนรู้ที่
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจปีกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
The Relationship between Environmental Disclosures in Annual Report and Performance of Company Listed on Market for Alternative Investment โดย อลิษา สุกศรี
การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้ากิจการค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
Developing the Causal Relationship Model of Modern Trade Customer Loyalty in Songkhla Province โดย อนุวัต สงสม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในกระบวนการวางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย
The Study of factors affected the participation of local communities in TourismDevelopment planning in Nongkhai Province โดย อาภร สุนทรชัย
วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับการท่องเที่ยวในอาเซียน
Global Economic Crisisesand Tourism in ASEAN โดย กมลชนก คงเรือง
ทัศนะของบุคลากรสานักงานบังคับคดีในเขตภาคใต้ต่อการจัดการ การเปลี่ยนแปลง
Personnel’s A ttitudes of South Legal Execution Office toward Change Management โดย เนติมา เพ็ชรมาศ
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว (ห้อง 3304) 
การจัดการภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
Image Management of Tourism in Udonthani Province โดย ยุพดี ทองโคตร
ปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนาตนเองของสมาชิกกลุ่ม เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสตูล
Problems in Doing Works and Needs for Self-development of Members of Community Based Tourism Network, Satun Province โดย นพศักดิ์ ว่องวัชรกุล
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายใน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรกับความสาเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนราธิวาส
The relationship between Internal and external factors on the success of the community enterprise : Narathiwat Province โดย นุรนัจมาล์ แวโด
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทไปรษณีย์เอกชน
Marketing Mix Strategy for Franchised Private Postal Business โดย ลักขณา พรหมสกุล
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
Marketing Strategy for Tourism in Singhanakhon District, Songkhla Province โดย ประพินรัตน์ จงกล
การบริหารจัดการธุรกิจซื้อขายสินค้าในตลาดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Business Management of Merchandising Business in Kim Yong Market Hat Yai, Songkhla Province โดย ทิพวัลย์ ขําเล็ก
แนวคิดการจัดการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
Managing collaboration Concept; in tourism by the community on Lanta Island, Krabi Province โดย พิฑูรย์ ทองฉิม
ศึกษาปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Business Environmental Factors Affect Success of Small and Medium Enterprises(SMEs): Empirical Eviden from Hatyai, Songkhla โดย ธนัชชา บินดุเหล็ม
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 3401)  
การผลิตสื่อวีดิทัศน์เยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (กรณีศึกษา: ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา)
The production of psychological healing victims of unrest situation in southern border of Thailand (Casestudy: Kae-lor Raman district of YALA province) โดย รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี
ชุมชนคลองแดนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาประมง
Klong Dan and Community Involvement in the Conservation of Fishing Wisdom โดย
ชานนท์ วิสุทธิชานนท์
สภาพและรูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษานอกระบบระดับอุดมศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเครือข่าย มหาวิทยาลัยชีวิตพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
The Conditions and Collaboration Model in Non-formal Higher Education Management between Local Administrative Organizations (LAOs) and Phato Communities Learning Centers (PCLC), Chumphon Province โดย พรนค์พิเชฐ แห่งหน
กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการ “เจาะข่าวตื้น
Strategies Satiric in Programme“CHOKHAOTUEN” โดย ชาสินี สําราญอินทร
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานกับตำแหน่งงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
Compare quality of work life between the positionof personnel in the area of the Administrative Organization staff in Mayo district, pattani province โดย อนันต์ แม่กอง
กลวิธีการรักษาหน้าในการตอบคำถามจากรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย
Woody’s Talk Programe Face-Saving Strategies in Answering Questions โดย วิมล งามยิ่งยวด
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 3402)  
ผลกระทบการใช้ที่ดินเพื่อการทำนาข้าวของเกษตรกรในประเทศไทย
Impact on land use for make rice farmers in Thailand โดย พรพิมล ขำเพชร
ความไม่สมดุลระหว่างผลประโยชน์สาธารณะของรัฐกับประชาชนอันเกิดจากการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน: ข้อมูลเชิงคุณภาพจากโครงการถมที่ดินในทะเลและการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเลพื้นที่ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
Imbalance between the Public Interest of the State and People from the Project or Activity that May Cause Negative Impact: Qualitative Method from the Project of land Reclamation in the Sea and Construction or Expansion on Grounds or in the Sea (LRCES) in Area of SakomSubdistrict, Chana District, Songkhla Province โดย ไชยา เกษารัตน์
“ควายไล่ทุ่งทะเลน้อย” วิถีควาย...วิถีคนที่เปลี่ยนไป1
“Buffalo Chased Field at Thale Noi” A Changeable of Human and Buffalo’s Way of Life โดย สุภาวดี ธรรมรัตน์
สิทธิการเข้าถึงทรัพยากรประมงของชุมชนประมงรอบทะเลสาบสงขลา1
The Access Rights to Fisheries Resources of Songkhla Lake Fishery Communities โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดินโดยภาครัฐในพื้นที่เทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง
Solutions Land Conflicts by Government of Banthat Mountain in Trang Province
โดย วิวัฒน์ ฤทธิมา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านเกาะสวาด ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
Citizen Engagement in Development of KOH SWARD Community, Praiwan Sub-District, Tak Bai District of Narathiwat โดย อับดุลคอเล็ด เจะแต
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 3403)  
แนวทางการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา: บริษัทตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
Management Guidelines under Good Governance: Case Study of Listed Companies in Thailand โดย วสันต์ พรพุทธพงศ
คุณลักษณะของผู้นำท้องถิ่นไทยเมื่อรวมเป็นประชาคมอาเซียน
Thai Local Leader Characteristics when joining to ASEAN Community โดย กมลพร กัลยาณมิตร
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนายกรัฐมนตรี
Transformational Leadership of the Prime Minister โดย ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง
ขีดความสามารถ และความต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Competency and Needs of Competency Development for Working Personel, Prince of Songkhla University Hatyai Campus โดย อริสา ชุมพงศ์
ขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Morale and Encouragement for Staffs of Rajamangala University of Technology Srivijaya โดย นิตยา ทัดเทียม
การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
Personnel Administration According to the Principle of Good Governance of Town Municipalities in the Area of Nakhon Pathom Province
โดย บังอร เบ็ญจาธิกุล
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของเด็กและเยาวชนมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
Inculcation of Ethical Values and Discipline into Children and Muslim Youth in Three Southern Border Provinces : Pattani, Yala and Narathiwat
โดย นูรมาน จินตารา
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 3404)  
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มีผลต่อทางด้านการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
Marketing mix and motivational factors affecting the decision to buy car accessories โดย ธัญญา ชีพอาชีพ
ศึกษาสถานภาพและแนวทางในการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
The study of status and solution in developingpersonnel’s Englishknowledge in electrical and electronic appliances Industry โดย ฐิตินันท์ กลีบจันทร์
พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Behavior and Satisfaction of Services in Bangkok Hospital Hat Yai, Songkhla โดย สุรเดช ทองแกมแก้ว
การใช้จุดจูงใจในโฆษณาการท่องเที่ยวและบริการของนิตยสารท่องเที่ยว
Using Appeal in Tourism and Service Advertising from Travel Magazine โดย สุณัฏฐา อารย์โพธิ์ทอง
ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อระบบการบริหารคนเก่งในมหาวิทยาลัยเอกชน: การทบทวนวรรณกรรม
The Multi-Level Casual Factors Affecting Talent Management System in Private Universities: a Literature Review โดย ฤๅชุตา เทพยากุล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพการบริการและผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารในประเทศไทย
Causal relationship between information technology, Service quality and financial performance of small and medium business type hotels and restaurants in Thailand โดย ชนิดาภา ดีสุข
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ห้อง 3405)
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความร่วมมือในการจัดการน้ำท่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
Factors Related to Collaboration for Flood Management between Local Administrative Organization and Community: A Case Study of Flood Bed in Pak Panang Basin, Nakhon Si Thammarat Province โดย กิตติศักดิ์ แสงทอง
ความคาดหวังและความพึงพอใจในภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
Expectation and Satisfaction in Leadership of the Director of School in the Secondary Educational Service Area Office 16 โดย กนกอร โทบุรี
พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
Life Behavior in Sufficiency Economy Philosophy Of Bachelor Degree Students in Higher Education Institute of Songkhla Province โดย สุภาภรณ์ โกสีย์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจ้างแรงงานต่างด้าวกับการตัดสินใจเลือกใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ
Correlation between the employments of foreign workers to the decision to adopt an entrepreneurial migrants โดย อทิตยา สุวรรณโณ
บทบาทผู้นำศาสนาอิสลามต่อการเสริมสร้างสันติสุขใน อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
The Roles of Islamic Religious Leaders in Promoting Peace in Cho-airong District, Narathiwat province โดย ไซฟูลฮัฟซี อาแวกอแด
เปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวต่อการเกิดภาวะโลกร้อนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Compare Behavioral Adaptation to Global Warming of Students’ Prince of Songkla University. HatYai Campus โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
 • กลุ่มการเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน (ห้อง 3501)  
การพัฒนาเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งผลต่อการล้มล้างรัฐบาล
Economic Development and Factors Affecting Government Dethronement โดย สุมาลี ศรีธรรมราช
การประเมินผลโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสันติภาพ สิงห์มะหาดมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Evaluation of Walking-Running Project for Peace Singmahaad HatyaiUniversity โดย นุกูล ชิ้นฟัก
ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีต่อการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เขตท้องที่จังหวัดชายแดนใต้
The public opinion concerning the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005) in the southern border provinces of Thailand
โดย สุทธิพร บุญมาก
บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชุมชน ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดับการศึกษา
Comparison of Headmen’s Educational Level of Conflict Solution in Community Case Study : Tung-Song District, Nakornsri-Thammarat
โดย สุพรรณี เกสรินทร์
สถานะภาพด้านอาชีพกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของสตรี ในอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
Current occupation status and participation of women in local politics. at Si Sakhon Narathiwat โดย สีซาริสมี วาแม
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ “ไพร่” ผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในปี พ.ศ. 2553
Human Dignity of "Proletariat" Who Attend Political Rallies in the Year 2010 โดย กมลวรรณ ชื่นชูใจ
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 3502)  
การหาสมรรถนะหุ่นยนต์สำรวจควบคุมผ่าน CAN บัส
Performance of Surveying Robotics Controlled via CAN Bus โดย ประกาศิต ตันติอลงการ
การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับการประเมินตามมาตรฐาน CMMI
Development of Scorecard Criteria for CMMI Appraisal โดย ณพัส กังวานตระกูล
การศึกษาการใช้ทฤษฏีกราฟจำลองเครือข่ายโครงการสหกิจศึกษา
A study of using graph theory in network simulation cooperative education โดย ศิริเรือง พัฒน์ช่วย
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดวัณโรคของผู้ต้องขังในเรือนจำ
Mathematical Model for the Tuberculosis Transmission of Prisoners โดย สมฤดี เมฆฉาย
ตัวแบบการค้นหาทะเบียนรถต้องสงสัยก่อความไม่สงบในพื้นที่เสี่ยงผ่าน อุปกรณ์มือถือ
Modeling for Searching the License Plate of Vehicles Suspects for Unrest on Mobile Devices โดย นัยณา แก้วบ้านดอน
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 3503)  
การผลิตโปรตีนลูกผสมเลคตินแบบ C (rLC) จากกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) โดย Escherichia coli
Production of Recombinant C-type Lectin Protein (rLC) from Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) by Escherichia coli โดย พันทิพา รุณแสง
การทำบริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และ เบตา-1, 3-กลูแคนจากกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
Purification and Characterization of Lipopolysaccharide- and β -1, 3-Glucan-Binding Protein from White Shrimp (Litopenaeus vannamei)
โดย นันทภรณ์ เบ่าอุบล
ผลการฉีดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสในกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)
Effect of Vibrio harveyi Infection on β-1, 3-Glucanase Activity in Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) โดย อรัญญา คงแก้ว
การเปลี่ยนระดับของโดพามีน และสเตียรอยด์บางชนิดที่มีผลต่อการพัฒนารังไข่ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)
Changes of Dopamine and some Steroids Hormones Responsible for Ovarian Development of Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879)
โดย จักร อรัณยกานนท์
การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับไฟบริโนเจนจากกุ้งขาวแวนนาไม
Cloning and Characterization of Fibrinogen–Related Protein Gene from White Shrimp (Litopenaeus vannamei) โดย วิลัยลักษณ์ เกลี้ยงคำหมอ
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้อง 3504)  
สภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่สามัญจังหวัดสตูล
Food Sanitation of Islamic Private Schools in Satun Province โดย ฐานิศา สาเบด
ผลขององศาการเอียงไฮโดรไซโคลนที่มีต่อขนาดตัด อัตราส่วนการไหล และประสิทธิภาพโดยใช้ไฮโดรไซโคลนขนาด 30 มิลลิเมตร สำหรับ การแยกซิลิกาขนาดเล็ก
Effect of inclination of Hydrocyclone on Cut size, Flow ratio and Separation Efficiency using a 30 mm Hydrocyclone for Separating Fine Silica
โดย ธีร์ธวัช สงค์ประหยัด
ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยต่อความเครียดของมารดาเด็กป่วย หอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม
The Effect of a Maternal Participation in Child Care Program on Maternal Stressor at a Pediatric Intensive Care Unit โดย นิตยา อิสรโชติ
ผลของชนิดเส้นใยต่อสมบัติกระดาษและสภาพพิมพ์ได้
Effect of Fiber Types on Paper Properties and Printability โดย พิวัส สุขณียุทธ
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถในการใช้ยาฉีดอินซูลินแบบปากกาของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ
The Effect of Self-Efficacy Enhancement Program on Insulin- Penfill Injection Competency โดย รติกร พลรักษ์
 • กลุ่มการศึกษา (ห้อง 3507)
ปัจจัยเชิงสาเหตุของความเชื่ออำนาจภายในตนที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
Causal Factors of Internal Locus of Control Influencing Critical Thinking Ability of Lower Secondary School Students in the Secondary Educational Service Area Office 16 โดย จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยใช้องค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งข้อมูลในรายวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Learning development Students of Yala Rajabhat University by government and private sources in Human Resource Management โดย วัชระ ขาวสังข์
พฤติกรรมการใช้เวลาว่างกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Leisure time behaviors and achievement of Undergraduate students in Hatyai University โดย อภินันท์ สิริรัตนจิตต์
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบชี้แนะร่วมกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์
Development of Learning Achievement and Practical Skills on Word Processor in Career and Technology for Primary Grade 6 Students Taught by Coaching Instruction with Harrow’s Instruction Model โดย กิติพงษ์ แหน่งสกูล
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Use of Computer Assisted Instruction Lesson on Principle of Basic Computer of Substance Learning Group, Work Occupation and Technology, Pratom Suksa 4 students โดย วิรัตน์ รื่นเริง
การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาไทย โดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการเขียนแผนภาพ
โครงเรื่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
The developing ability in Thai writing by using cooperative learning CIRC technique and using drawing organizers of Pratom Suksa 4 students of Wattanasan School, Satun Primary Educational Service Area Office โดย สาริณี หนูหมาด
 • กลุ่มการศึกษา (ห้อง 3508) 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีตามภูมิหลัง ก่อนเข้ารับศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
A Comparative Study on the Academic Achievement of Undergraduate by Educational Backgrounds before Admission to the Faculty of Education Songkhla Rajabhat University โดย ปรีดา เบ็ญคาร
ศักยภาพการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในห้องปฏิบัติการทดลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Science Practical Potential in Science Laboratory of Rajamangala University of Technology Srivijaya โดย มริสา ไกรนรา
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
A Study of Learning management in Private Primary Schools Under The office of Private Education Muang District, Yala Province โดย มุสลีฮะฮ์ สุหลง
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา
Transformational Leadership of Education Administrators Under Songkhla Provincial Vocational Education โดย พรฤดี ไพชำนาญ
การจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนสายอาชีพ
Group Activity Providing in order to promote vocational Students’ responsibility โดย ศิรตา สุขศรี
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์สากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีสอน แบบโครงงานกับวิธีสอนแบบปกติ
A Comparison of Learning Achievement in History Subject Entitled Major Events in the Universal History for Secondary Grade 5 Students between Project-Based Approach and Traditional Teaching Method โดย จุฑาภรณ์ หวังกุหลำ
 • กลุ่มการศึกษา (ห้อง 3509) 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์กับการสอนแบบปกติ
A Comparison of Learning Achievement and Analytic Thinking Ability for Matayom 1 Students between Teaching by Using Science Activity Series and Traditional Teaching Method โดย กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์
ผลของการใช้วิธีสอนแบบใช้สื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์
The comparison between teaching with multi-media and non multi-media that result in learning proficiency of vocational students, year 1, major in Mechanic โดย ธิติพงษ์ หน้องมา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
Transformational Leadership Affecting the Learning Organization Environment of Schools in Songkhla Primary Education Service Area Office
โดย ศิริกาญจน์ ช่วยจันทร์
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารโครงการ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
THE RELATIONSHIP BETWEEN ADMINISTRATION SKILLS AND PROJECT ADMINISTRATION UNDER THE SONGKHLA PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 โดย ซีด๊ะ หรีหน่าย
การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A Construction of Science Process Skills Tests for Matthayomsuksa III Students โดย พัชราภรณ์ พัฒนพงศ์
การสังเคราะห์ดุษฎีนิพนธ์แนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารวิชาการของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Practices to Academic Excellence in the Management of Education Institutions under the Basic Education Commission โดย สุดาพร ทองสวัสดิ์
 • กลุ่มการศึกษา (ห้อง 3510) 
กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้เพื่อปรับเหมาะกับผู้เรียนตามรูปแบบวีเออาร์เค โดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับ
การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบทุกหนทุกแห่ง
A conceptual framework of Learning Style for Adaptive VARK Learning Style using Neural Network Technique with Problem-based Learning Model on Ubiquitous Learning Environment โดย ธนาวุฒิ นิลมณี
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมอิสลาม (อัล-อัคลาค) กับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Integrated Learning Units on Islamic Ethics (Al-Akhlak) and Thai Subject for Prathomsuksa 5 students โดย จินดา ราชนิยม
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
The Development of Supplementary Malay Reading for Matthayomsuksa 1 Students, Tessaban 1 Banjabangtikor School,Muang, Pattani
โดย สากีนะ เปาะสลาเมาะ
ผลการใช้คำคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
The Effects of Rhymes Words and Bilingual Songs towards Language Skills of Young Children in the Three Southern Provinces โดย กมลรัตน์ คนองเดช
การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้สาระอัล-กุรอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Development of the Instructional Packages onAl-Qur’an According to Islamic Curriculum B.E. 2551 for Primary Schools in the Three Southern Border Provinces of Thailand โดย อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
 • กลุ่มการศึกษา (ห้อง 3511) 
การใช้แผนที่ความคิดและการทดสอบย่อยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในรายวิชาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
Using My Mapping and Subtests To Develop Yala Rajabhat University student’s Learning Achievements in Principles of Measurement and Evaluation Subject โดย ปราณี หลำเบ็ญสะ
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 3 เรื่องการแต่งงาน (มูนากาฮาต) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
The Development the lesson plan for Islam Religious Learning for Thanawee Class Level 3 Subjects on the Marriage By Problem Based Learning โดย คอลีเยาะ ตึงเงาะ
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ
A comparison of achievement and scientific attitude between usings science activities series and traditional approach โดย พิชญานิน ลายเจียร
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้านพื้นฐานงานศิลป์ เรื่อง ทัศนธาตุ
The Educational Achievement and Opinions of Matthayom One ‘s Students in by using Computer Multimedia Instruction on the Visual Element of Basic Art โดย ลดาวัลย์ ภัทรวิวัฒน์
พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 โดยใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษจากแถบบันทึกเสียง
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/9 – 2/11 สาขาภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2555 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Develop Listening English skill in English for Communication in Business 2 subject by using English Conversation from Magnetic-sound
recording tape of the vocation Certificate in Foreign Language students 2/9-2/11 Academic year 2012 in hatyai, Songkhla โดย อรวัลย์ จันทร์อ่อน
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้ภาพยนตร์ต่างประเทศ
Developing English Listening-Speaking Skills of the M.5/1 Students Through English Movies โดย ชิทชล ยานารมย์
A Study of PBL Learning Model for Develop Student’s Communication and Working skill in Chonburi by Thanyawich Vicheanpant
Globalization and Educational Change: The McWorld VS Homo islamicus by Samsoo Sa-U
Metrosexual : It’s Concept and Phenomenon by Samsoo Sa-U
Preparation for Stepping Toward Aging Society: Differences of Thailand and the Republic of Singapore by Pimolmas Netramai
 • International Section : Business and Tourism (ห้อง 3408)  
 • International Section : Science and Technology (ห้อง 3409)  
Study of Mechanism of Bile Acids Binding in chitosan Cross-linked Banana Fruit Dietary Fiber by Paweena Jansuk
Screening and Evaluation of Arsenite Transformation of Arsenic-resistant Bacteria Isolated from Cultivated Soil in Northern Thailand
by Yupa Chromkaew
Development of ELISA for Quantifying Hemocyanin in Hemolymph of Banana Shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) by Acharee Jiewkok
Chemical Properties and Potential Use in Agriculture of Leonardite from Different Sources in Thailand by Chanyut Ratanaprommanee
 
ภาคโปสเตอร์ (Poster   Presentation)
 • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง
The Thai Tourists Satisfactions toward Service Marketing Mix in Haad Chao Mai National Park, Trang Province โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ปัจจัยเหตุและผลของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา
Antecedents and Consequences of Tourist Satisfaction in Khao Nam Khang National Park, Songkhla Province โดย วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
Factors Affecting The Decision To Sale Rubber Products Of Rubber Planters In Nathawi District Songkhla Province โดย เสาวนีย์ เฉิดฉิ้ม
ความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังพา ตำบลทุ่งตาเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Success of Financial Institute of Banwangpha Community, Thungtamsao Sub District, Hatyai District, Songkhla โดย นัทธ์หทัย คําเชื้อ
แนวทางการส่งเสริมอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Guidelines for Occupational Promotion of The Elderly in Banrai Sub District Municipalities Hat Yai District Province Songkhla โดย สุกัญญา หวันล่าโส๊ะ
ทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
Customers’ Attitude towards Service Marketing Mix of Beauty Clinics in Mueng District, Songkhla Province โดย วิชาดา เส็นดาโอ๊ะ
การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนด กลุ่มสตรีบ้านชะแม ตำบลดีหลวง อำเภอสะทิงพระ จังหวัดสงขลา
Cost Analysis of Cashew-coated with jiggery of Chama-lady Group Tambon Deeluang Amphoe Sathingpra Songkhla Province โดย ธนพงศ์ วุํนแสง
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผ้าทอเกาะยอ: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าเกาะยอ
The potential of community enterprise Koh-Yorwoven fabric : Koh-Yorwoven fabric of farm womengroup โดย รัสมนต์ คําศรี
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซื้อขนมลากรอบ กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
The Relationship Between Personal Factors and Buying Behavior Towards Crispy Khanom La Products: Case Study in Songkhla Province
โดย มณีรัตน์ รัตนพันธ์
ปัญหาของผู้ประกอบการในการจัดทาภาษีเงินได้นิติบุคคลในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Entrepreneurs’ preparation problems on corporate income tax Case study industrial company in Sampran, Nakhonpathom โดย ปฐมาภรณ์ คําชื่น
การจัดการด้านการผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม ปี พ.ศ.2554
Orchid growers’ production management in Bangkok Metropolitan after the 2554 flood crisis โดย กนกมณี หอมแก้ว
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณเขตพื้นที่คลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Behavior and Motivation of Ecotourism at Klon-Dan, Ranod District, Songkhla โดย รัสมนต์ คําศรี
ความพร้อมในการเข้าสู่ E-Marketing ของผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา
Readiness to Enter into the E-Marketing of Restaurant Entrepreneurs in Songkhla Province โดย จิรนันท์ สมนวล
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อสินค้าที่ซื้อผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์
Marketing mix factors that influence satisfaction with goods purchased via e-commerce on social networks โดย พาฝัน รัตนะ
 • กลุ่มการเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน 
การสร้างเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสู่ตำบลสุขภาวะ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Community Network Building for a Healthy Sub-district in Kuan Roo, Rattapum District, Songkhla Province โดย ธีรวิชญ์ จันทกูล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
Water Resources Management of Bankhaw Sub-District Administrative Organization, Ranod District, Songkhla Province โดย ประเสริฐ เสริมสุข
แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานช่างของเทศบาลตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา
Guidelines’ To Engineering Developmental Plan Of Ban-Harn Sub-District Municipality, Bang Klum District ,Songkhla Province โดย จิระวุฒิ จินดาวงศ
แนวทางที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มบาราเกตุวิสาหกิจชุมชน ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
Ways Leading to Success of Sufficiency Economy of Baraked Community Enterprise, Thapea Subdistrict, Thapea District, Satun Province
โดย ประดิษฐ์ เปรมใจ
แนวทางการพัฒนาเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
Guidelines to Developing Malnutrition Procedure of Child Development Center of Parai Sub-District Administrative Organization, Maelan District, Pattani Province โดย ทิพย์สุดา นกเส้ง
การยกระดับคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Upgrading the Quality of Service of Khuanlang Town Municipality, Hatyai District, Songkhla Province โดย อุษา นวนวิลัย
ปัญหาและผลกระทบในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมือง ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Problems and Effects of Personnel Management of Khuanlang Town Municipality, Hatyai District, Songkhla Province โดย ศตปพร มีสุขศรี
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต่อการพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Role of wat-kanun Sub-District Administrative Organization, Singhanakprn District, Songkhla Province, on Devclopment Area for the Readiness to join for Asean Economic Community (AEC) โดย ประภัย เพ็ชรสุวรรณ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองควนลังหลังการยกฐานะจาก เทศบาลตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Economic and Social Development of Khuanlang Town Municipality, Hatyai District, Songkhla Province after Upgrading from Khuanlang Sub-district Municipality โดย อานุภาพ ทับพรหม
ระบบสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
Information Technology and Body of Knowledge for the Developmental Plan of Quality of Life of the People in Talingchan Sub-District Administrative Organization, Bunnungstar District, Yala Province โดย ฉลวย ดำส่งแสง
การศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานรายวันของบริษัทสามพีฟู้ดส์ จำกัด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
The Study of the Day Laborers’ Satisfaction Toward Welfare Services of Sam-P Foods Company Limited, Singhanakhon District, Songkhla Province โดย นิพน ธนากุล
การส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
The Promotion for Senior Citizen Grouping together in the Area of the Ban Nok AdministrativeOrganization, Panare District, Pattani Province
โดย เจริญ ประทุมเทศ
ทัศนคติ มุมมองสถานการณ์ ของผู้นำท้องถิ่นต่อเหตุการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
Local Leaders’ Attitudes and Perspectives of the Southern Unrests in ThamuangSub-District, Thepha District, Sonmgkhla Province
โดย ฐาปนพงศ์ หมาดหลัง
ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Independent budgetary management of local government โดย วรรณี หมาดหลัง
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25561
Customer satisfaction with service quality of Krabi Provincial Administrative Organization of the Fiscal Year 2013 โดย ทัศนีย์ ประธาน
การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
Evaluation of the Implementation of Devenlopmental Plan for Krabi Administrative Organization of the fiscal year 2013 โดย นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
 • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในองค์การต่อผลการดำเนินงาน: การทบทวนวรรณกรรม
The Relationship of Organizational Behaviors toward Organizational Performance: Literature Review โดย กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง
การบริหารพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
Local management and development subject to creative city concept, Sadao District, Songkhla Province โดย สุราลัย สุขแดง
แนวทางพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
Development Guiclelines for electronics correspondence system of Sakhon Sub-District Administrative Organization, Tapae District, Satun Province โดย รอมะบอน โกบปุเลา
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการทางานของคนไทย
Research Synthesis Concerning the Job Burnout of Thai People โดย จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
ความผันผวนในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
THE FLUCTUATION OF INCOME COLLECTION OF THUNG MO SUB-DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, SADAO DISTRICT, SONGKHLA PROVINCE โดย วุฒิชัย รักแก้ว
การจัดการธุรกิจชุมชน ในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนกรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Business Management community In the form of community enterprise and community business.Case Study housewives khok Pho district. Pattani Province โดย วาสนา พิทักษ์ธรรม
การศึกษาการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
The study of management for the prevention and mitigation of flood in Tambon Khao Daeng, Saba Yoi District , Songkhla Province โดย นวัต เล็กอาราม
แนวทางในการพัฒนาหอกระจายข่าว ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
Guideline for Development of Broadcasting Tower of Tharua Subdistrict Kokphoe District, Pattani Province โดย ราเชษฐ์ หีมสุหรี
การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการโดยบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
Screening Laboratory Test by Public Health Personnel in Tambon Health Promoting Hospitals, Sainoi, Nonthaburi Province: Problems and Solutions โดย สรรพพร วิรัตนโภคิน
กระบวนการจัดการธรรมนูญลุ่มน้ำภูมีสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Process Management of Phumee Watershed Charter to Practice; The Case Study of Thachamuang Sub-district Administrative Organization, Rattaphum District, Songkhla Province โดย สมนึก หนูเงิน
การพัฒนารูปแบบสวัสดิการชุมชนที่มีส่วนร่วมของประชาชนของเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
Development of the Community Welfare Model with People Participation of Tanyongmat Municipality, Range District, Narathiwat Province
โดย สุพัฒน์ สุวรรณมณี
แนวทางการพัฒนาบทบาทสตรี ขององค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
Approaches to Women’s Status Development of Katong Subdistrict Administrative Organization, Yaha District, Yala Province โดย บุษรา ทรัพย์ศิริ
คุณลักษณะบัณฑิตบัญชีที่มีต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดยะลา
The expectation of the public and private organizations with graduate’s student of accounting in Yala Province โดย สุกฤษตา รักสุจริต
ปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายการค้าน้ำมันตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 : กรณีศึกษาผู้ค้าน้ำมันหนีภาษีประเภทบรรจุขวด ในจังหวัดสงขลา
Transgression of Fuel Trade Act of BE 2543 (2000): A Case Study of Bottled Fuel Smugglers in Songkla โดย วรา บุญพันธ์
อิทธิพลของพฤติกรรมการสมาชิกที่ดีขององค์กรต่อวัฒนธรรมการเรียนรู้ขององค์กรของอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา: การทบทวนวรรณกรรม
The Influence of Organizational Citizenship Behavior towards Organizational Learning Culture of Academics in Higher Education Institutions in Songkhla Province: A review of the literature โดย ธีรพร ทองขะโชค
ปัญหาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
The Problems of Human Resource Management of the Jehbilang Sub- district Administrative Organization, MuangSatun District. Satun Province
โดย ณาตยา ขาวบริสุทธ์
การพัฒนาการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
The Development of Tax Collection of the Thahkhiri Sub-District Administrative Organizatuin, Saba Yoi District, Songkhla Province
โดย เปมิกา แก้วสุวรรณ
การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
Development of the Three Year Development Plan Process of Jehbilang Sub-District Administrative Organization, MueangSatun District, Satun Province โดย เยาวรา สาดล
ปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
The Problems of Three-Year Development Plan Preparation of Tanyongpo Administrative Organization, MuangSatun District, Satun Province
โดย ลัดดาวัลย์ สุวรรณะ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกองทุนหมู่บ้านภายในตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
Factors influencing the Village fund of Tha Mo Sai Sub – District Chana District Songkhla Province โดย วิลาวัลย์ แซํก๊ก
ความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล สะกา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
The Readiness to Upgrade from Sub-District Administrative Organization to be Municipal District. Case Study: The Sakam Sub-District Administrative Organization, Mayo District, Pattani Province โดย แวฮามะ แวยูน
ปัญหาการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
The Problems of Disaster Prevention and Mitigation Operation of the Civil Protection Volunteers of the Sai-Thong Sub-District Administrative Organization, Mai Kaen District, Pattani Province โดย สุปราณี ลอมา
การสร้างเสริมสุขภาพของแรงงานนอกระบบ: มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
Health Promotion of Informal Workers: Motorcycle - taxis Drivers โดย ชนาทิพย์ มารมย์
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
Efficiency of Storehouse Management: A Case Study of Thaksin University โดย ชัยกฤต เงารังษี
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจไทยและวิกฤติซับไพรม์ของสหรัฐอเมริกา
Relationship between Property Credit Growth Rate of Commercial Banks and Economic Growth of Thailand during Thai Economics Crisis and the U.S.’ Subprime Crisis โดย วนัสนันท์ งวดชัย
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Motivation in Self Development of Hospitality Business Staffs For ASEAN Economic Community โดย ธนันท์ลดา เลิศวัฒนจิรกุล
การจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดต้นแก้วโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านต้นแก้ว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Tonkeaw Temple local Museum’s Management by Community participation โดย ธันพงค์ เศรษฐจิตร
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยกับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) กรณีศึกษาสำนักงานบัญชีที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานบัญชีตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีในกรุงเทพมหานคร
The influential factors toward Thai accountant’s readiness on the ASEAN Free Trade Area (AEC) Case study at certified accounting company according to the regulation of accounting certified office in Bangkok Metropolitan โดย นงลักษณ์ ศิริพิศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Factors Affecting Lecturers’ Conducting Research of Hatyai University โดย นิติยา ศรีพูล
การประเมินและพัฒนาคุณภาพของหนังสือเสียงที่ได้รับบริจาคในห้องสมุด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Evaluation and Development the Quality of Digital Talking Books Donated to the Library of International Dhamma’s Educational School for Blind, Hat Yai,Songkhla Province โดย นฤมล แสงดวงแข
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน บ้านทุ่งนนท์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Learning Center for Solar Energy BanThungnon Khoakmuang Community Khonghoykhong District Songkhla Province โดย คัมภีร์ ทองพูน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เล่นเกมติดต่อกันเป็นเวลานาน กรณีศึกษา ร้านเกมในจังหวัดสงขลา
Impacts that occur to youth who play games for a long time A case study of the game shop in Songkhla โดย ปูชิตา ชูเชิดปานรังษี
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Hatyai University’s Organizational Communication Pattern โดย จารุมาศ เสนํหา
 • กลุ่มการศึกษา 
การวิเคราะห์โมเดลตัวแปรคั่นกลางในการวิจัยระยะยาว
Longitudinal Mediation Analysis โดย จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอมายอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
Personnel Administration of school administrators Mayo District of Pattani Primary Educational Service Area Office 2 โดย วราพร พรมแก้วพันธ
ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Expectations for teaching strategic planning and management of Hatyai University โดย รัชตา ธรรมเจริญ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
Factors Affecting Emotional Quotient and a model of Emotional Quotient Development of Students in Higher Education Institutions in Songkhla Province โดย ประภาศ ปานเจี้ยง
การวิจัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างปีงบประมาณ 2551 – 2554
Evaluating Operations Research in Lower Southern Region Higher Education Budget between 2008 - 2011 โดย อนันต์ ทิพยรัตน์
การศึกษาตัวบ่งชี้ด้านผลลัพธ์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
The study results indicator the education criteria for performance excellence โดย พล เหลืองรังษี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าทำงานในสถานประกอบการตามทัศนคติของผู้บริหารสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา
Desirable Characteristics of Graduates for the Workplace of the Executives’ Attitudes in Songkhla โดย ปัญจา ชูช่วย
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน: กรณีศึกษารายวิชา 201-305 วิธีวิจัยธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555
Students’Satisfaction Research-Base Learning Method: A Case study of Business Research Methodology Subjects Semester 2 Academic Year 2012 โดย วิภาวี ศรีทาสร้อย
ผลสำเร็จในการจัดการความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา: การทบทวนและสังเคราะห์วรรณกรรม
The Success of Knowledge Management in Graduate School: Review and Synthesis of the Literature โดย ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพบัณฑิต และคุณภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
Factor of the relationship between quality graduates and quality research โดย เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ เรื่อง “การวิเคราะห์รายการค้า” วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/13
Development learning by using set of skills ‚Transaction Critical‛ In Preliminary accounting 1 of the Vocation Certificate student 1/13
โดย ผุษดีรัตน์ คูณตาแสง
การพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/13 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใช้การเสริมแรงบวก
Behaviorstudent work of the Vocation Certificate in Business Computer Student 2/13 by using positive reinforcement โดย รุ้งมณี พันธุ์พฤกษ์ชาติ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Developing English Skills of the M.5 Students through Computer Assisted โดย กนกวรรณ ใจเที่ยงตรง
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
Application of Geographic Information System For landslide Risk area Assessment in Srinakarin District, Phatthalung Province โดย จิตนพา วุ่นบัว
การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
Studies of Halal Fish Sheet Production from Marine Fish โดย วันเพ็ญ มีสมญา
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับปัญหาอุทกภัย พื้นที่คลองดูสน จังหวัดสตูล
Applicability of Local Wisdom for Remedy Flood Problems in the Area of Duson Canal Satun Province โดย ประหยัด ใจเพ็ชร
แนวทางการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Ways of Preventing Corruptions in the Office of Local Administrative Organization through the Use of an Electronic System โดย วิราภรณ์ พรหมเทพ
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคเท้าช้างที่มีผลกระทบมาจากแมว
Mathematical Model for the Transmission of Lymphatic Filariasis with Effect of Cat Population โดย กัลยาณี กล่ำกลิ่น
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนยาที่มีผลกระทบมาจากนักท่องเที่ยว
Mathematical Model of Chikungunya Fever Transmission with Impact on Tourists โดย วิรมณ ดุลยะศิร
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่มีผลจากการปรับปรุงตัวต้านไวรัส
Mathematical Model of Computer Virus Transmission with Effect of UpdateAntivirus โดย สุภาภรณ์ ลวณะสกล
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกากกัมมันตรังสีของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
Legal measures to management radioactive waste of the hospital in Songkhla โดย ศศิวิมล ช่วยดำรงค์
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
Flood Analysis and Flood Prone Areas in Amphoe Khuankhanun Phatthalung Province Using Geographic Information System โดย พัชรินทร์ เสริมการดี
แบบจำลองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการให้บริการสารสนเทศส่วนบุคคล และกระบวนการปรับขึ้นเงินเดือน โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
Model for Information Technology Development in Personal Information Service and Upgrade Salary Process Woranari Chaloem Songkhla School
โดย ธนัญทร ทองจันทร์
 • International Section : Humanities and Social Sciences 
Analysis of a research institute output: Implications for academic career management by Anchalee Nirachanon
 • International Section : Science and Technology 
Determination of Trace Elements in Cow's Milk in Pathumtani Province by Napattaorn Buachoon
 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ