หลักสูตรฝึกอบรม (Training Programs)

ที่ หลักสูตร นักศึกษา บุคลากรภายใน บุคลากรภายนอก วิทยากร วันที่จัดอบรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าลงทะเบียน รายละเอียด
1 กิจกรรม Show&Share (Digital Learning) / วิทยากรภายใน 5 ต.ค. 59 อาจารย์ที่สนใจ -
2 ไคเซ็นกับการพัฒนางานและการจัดการความรู้ / วิทยากรภายใน 19 ต.ค. 59 บุคลากรใหม่ -
3 การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อ ประสิทธิผลในการบริหารงาน / / คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล 14-15 ต.ค. 59 บุคลากรที่สนใจ 3,500
4 การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเอง และร่วมสร้างสมาร์ททีม” (Inspiration Thinking & EQ for Smart Team) / / ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ 21/22 ต.ค. 59 อาจารย์ใหม่ 4,500
5 โครงการคุณธรรมนำความรู้ / ณ สวนธรรมพัฒนาจิตฯ 28-29 ต.ค. 59 บุคลากรใหม่ -
6 การวิเคราะห์ข้อมูลแบะการเขียนรายงานการประเมินโครงการ / ผศ.ปัญจา ชูช่วย 9 พ.ย. 59 บุคลากรศูนย์-สำนัก -
7 การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (Train the Trainer) / / ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง อ.อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ 11-12 พ.ย. 59 บุคลากรที่สนใจ 3,500
8 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ HR HU We Care Society / วิทยากรภายใน 16 พ.ย. 59 บุคลากรใหม่ -
9 อบรมงานธุรการ/เลขานุการAdministrator / อ.พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 24 พ.ย. 59 เจ้าหน้าที่ธุรการ และเลขานุการคณะ-ศูนย์-สำนัก -
10 Customer Delight by CRM & CEM / / อ.พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 25 พ.ย. 59 บุคลากรที่สนใจ 3,000
11 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2/2559 / วิทยากรภายใน 27-28 พ.ย. 59 บุคลากรใหม่ -
12 ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษบุคลากร / วิทยากรภายใน 30 พ.ย. 59 บุคลากรใหม่ -
13 อาจารย์ยุคใหม่หัวใจ HU ปีการศึกษา 2559 / วิทยากรภายใน 13-20 ธ.ค. 59 อาจารย์ใหม่ -
14 โครงการ Happy Service / วิทยากรภายใน 17 ธ.ค.59 แม่บ้าน / รปภ. -
15 การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence) / ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง 23 ธ.ค. 59 บุคลากรที่สนใจ 1,800
16 โครงการกีฬา HU CHAMP GAME & งานสังสรรค์ปีใหม่ / วิทยากรภายใน 28 ธ.ค. 59 บุคลากรทุกท่าน