คำอธิบายผลการเรียน
 

ลำดับ

สถานภาพนักศึกษา

คำอธิบาย/ความหมาย

หมายเหตุ

1

Retired

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบการวัดผลได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ต่ำกว่า 1.50 หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.75 สองภาคการศึกษาปกติ ติดต่อกัน

 

2

Probation

นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 1.50 - 1.74

 

3

Warning

นักศึกษาสถานภาพเตือน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 1.75 - 1.99

 

4

Pass

นักศึกษาที่สอบผ่านตามระเบียบการวัดผล ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

 

5

เกียรตินิยมอันดับ 1

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (คาดว่า)

 

6

เกียรตินิยมอันดับ 2

ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป (คาดว่า)