การวางแผนในการค้นหาอาชีพ

               จัดให้มีบริการแนะแนวและวางแผนทางด้านอาชีพ (Career Guidance & Planning) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่สับสน ไม่สบายใจ ไม่ทราบเป้าหมายทางด้านอาชีพ ให้ได้รู้จักตนเอง รู้ถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม และทัศนคติส่วนตัวที่มีต่ออาชีพต่าง ๆ เพื่อจะได้สามารถตัดสินใจเลือก และวางแผนไปสู่อาชีพที่สนใจได้สอดคล้องกับตนเอง

การติดต่อ : เปิดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. การนัดหมายสามารถทำได้โดย

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อโดยตรงได้ที่ ห้องให้คำปรึกษาและห้องสมุดอาชีพ อาคาร U-Plaza ชั้น 1
  • หรือโทร. 074-200385  Fax. 074-200375
  • E-mail  : cps_cdc@hotmail.com
  • Facebook : ให้คำปรึกษาและส่งเสริมอาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่