การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2557
   การรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
 

• สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
• สมัคร Online ทาง  www.hu.ac.th
• สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
   คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. ปริญญาตรี ปริญญาตรี ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 
 • คณะบริหารธุรกิจ  
  สาขาวิชาการจัดการ
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
  สาขาวิชาการบัญชี  
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ    
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์  
  ภาคปกติและภาคสมทบ
  ภาคปกติและภาคสมทบ
  ภาคปกติและภาคสมทบ
  ภาคปกติและภาคสมทบ
  ภาคปกติ
  ภาคปกติ
  ภาคปกติ
  ภาคปกติ

 • คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคปกติ (พุธ - อาทิตย์)
  ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC)
  สาขาวิชาพัฒนาสังคม

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 • คณะรัฐศาสตร์
  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น    
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
  ภาคปกติและภาคสมทบ
  ภาคปกติ
  ภาคปกติ
  ภาคปกติ
                     
 • คณะนิเทศศาสตร์ ภาคปกติ
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 • วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ภาคปกติ
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) หลักสูตร 5 ปี
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
  สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน
   
 

2. การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

 
 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดก็ได้ สามารถเทียบโอน เข้าศึกษาได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
 2. ผู้ที่ผ่านการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถเทียบโอนเข้าศึกษาได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
 3. มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา ที่ขอเทียบโอน
 4. เป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนน 2 หรือเทียบเท่า
 5. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาแรก ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
   
   วิธีการคัดเลือก
         
พิจารณาผลการเรียนและการสอบสัมภาษณ์
   
   กำหนดการการสอบสัมภาษณ์
          
วันที่ยื่นใบสมัคร (กรณีมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด)
   
  วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
          ประกาศผลการคัดเลือกภายใน 7 วัน นับจากวันสอบสัมภาษณ์
   
   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย
 
 1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ร.บ.) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาวุฒิบัตร, สำเนาเกียรติบัตร ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
 6. ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ (Official Transcript) ต้นฉบับพร้อมสำเนา (กรณีเทียบโอน) จำนวน 2 ฉบับ
 7. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน จากสถาบันเดิม (กรณีเทียบโอน) จำนวน 1 ชุด                          
   
  จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร
 
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต หรือ 142 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร)
   
  กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา
 
 • ภาคสมทบ วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557
 • ภาคปกติ    วันจันทร์ที่   11 สิงหาคม 2557
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานรับสมัครและข้อมูล
ฝ่ายสารสนเทศและกิจกรรมพิเศษ สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร.0-7420-0300-3 , 091-0471906หรือ www.hu.ac.th
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300, 09-1047-1906 โทรสาร 0-7442-5467